Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.1.2024

Porovnání stavu administrace a výplat Jednotné žádosti v roce 2022 a 2023

Nová pravidla Společné zemědělské politiky přinesla značné změny v administraci žádostí a výplat nejrozšířenějších dotací podávaných v rámci Jednotné žádosti. Porovnání vydaných rozhodnutí v letech 2022 (55.014) a 2023 (54.444) k 31.12. 2023 je téměř shodné. Oproti předchozímu roku jsme již v prosinci zahájili vydávání Rozhodnutí i na CIS u telat a chmele.

V roce 2023 vzhledem k náročnému přechodu na novou Společnou zemědělskou politiku nebyly zemědělcům vypláceny zálohy na základní dotace. Byly poskytnuty jako jediná platba. SZIF se snažil o včasnou výplatu dotací. Vzhledem k informacím o problémech, které tento postup přinesl, jsem připraven celý systém pro rok 2024 upravit. V současné době analyzujeme, jak do budoucna efektivně nastavit možnosti realizace záloh, i s ohledem na novou SZP a administrativní kapacity,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Porovnání stavu administrace a výplat Jednotné žádosti v roce 2022 a 2023

Vyplacených žádostí v roce 2023 je (35.598) ve srovnání s rokem 2022 (37.163). Suma vyplacených prostředků byla 8,2 mld. ke konci roku 2023 oproti 14,8 mld. v roce 2022. Přičemž rozdíl v částce vyplacených dotací 6,6 miliardy je způsoben jednak pozdějším zahájením vydávání Rozhodnutí z důvodů náročnější implementace nové SZP a zejména pak výrazně nižší alokací (cca o 5 mld. Kč) na platbu BISS oproti rozpočtu SAPS v minulém roce. Je zároveň potřeba upozornit, že část žadatelů sama SZIF zažádala o přesun vydání rozhodnutí, případně o vyplacení dotace až v roce 2024. V souvislosti s možností realizace záloh v následujících letech probíhá nyní podrobná analýza, jak je do budoucna efektivně nastavit, i s ohledem na pravidla nové SZP a administrativní kapacity.

U nejrozšířenější dotace BISS Fond vydal do konce roku 2023 již 93,85 % rozhodnutí, přičemž deklarovaný předpokládaný termín pro vydání 90 % rozhodnutí byl až 26. 1. 2024.

Meziroční srovnání je obtížné přesně určit, protože součástí nové SZP pro programové období 2023−2024 je několik významných novinek. Jednu platbu na SAPS nám nahradily tři nové platby. Kromě již zmíněné BISS poprvé dostávají speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře do 10 hektarů. Další novou přímou platbou je platba redistributivní, kterou získají všichni žadatelé na prvních 150 hektarů svých zemědělských pozemků. Novinkou je také celofaremní ekoplatba, která nahradila platbu Greening a jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby.

Cílem Fondu je každoročně vydat do konce roku co nejvyšší počet rozhodnutí, což se i přes zavedení nové SZP, kdy byla stran EU zpožděna legislativa, a zároveň zavedení povinného monitoringu zemědělských ploch podařilo. Věřím, že se letos, kdy se nová SZP více etabluje do praxe, podaří naším zemědělcům nadále dodávat kvalitní servis. K tomu jistě přispěje intenzivní spolupráce Fondu a zemědělských nevládních organizací,uvedl Petr Dlouhý, generální ředitel SZIF.

Eva Češpiva tisková mluvčí e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550