Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.8.2022

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Koncepce strategických plánů přináší v novém období Společné zemědělské politiky zvýšené požadavky na podmínky zlepšující zemědělské hospodaření ve vztahu k ochraně přírodních zdrojů, klimatu, životního prostředí, krajiny a biodiverzity. Na základě rámce stanoveného legislativou EU byly ve spolupráci s odbornými institucemi, na základě připomínek zástupců zemědělské veřejnosti a konzultací s Evropskou komisí připraveny základní podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které naleznete v přiloženém dokumentu.

Obsahem dokumentu je přehled základních podmínek na hospodaření podle níže uvedených standardů DZES. Jedná o informativní materiál pro žadatele. 

  • DZES 1 Zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše
  • DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin
  • DZES 4 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků
  • DZES 5 Obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu
  • DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích 
  • DZES 7 Střídání plodin na orné půdě 
  • DZES 8 Minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy, zachování krajinných prvků, zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat
  • DZES 9 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000

Upozorňujeme, že návazně bude probíhat legislativní proces na národní úrovni a některé podmínky tak mohou být v rámci tohoto procesu upraveny.

Přílohy