Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.2.2023

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém
období SZP s ohledem na uvedené cíle je kladen důraz na posílení podmínek tzv. Zelené architektury a tím i na posílení podmínek standardů DZES.

Podmínky standardů DZES, které zůstávají ve stejné podobě nebo přechází z podmínek postupů příznivých pro klima životní prostředí v rámci přímých plateb tzv. greeningu jsou:

DZES 1 Zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních
porostů k zemědělské ploše

(přechod podmínky z greeningu, zajištění nesnížení poklesu poměru travních porostů o více než 5 % oproti poměru v roce 2018)

DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím
rostlin

(přechod podmínky ze současného standardu DZES 6)

DZES 4 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků
(přechod podmínky ze současného standardu DZES 1)

DZES 5 Obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy
a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu

(přechod podmínky ze současného standardu DZES 5)

DZES 9 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako
environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000

(přechod podmínky z greeningu)

Pro nastavení podmínek standardu DZES 2 Ochrana mokřadů a rašelinišť jsou připravovány mapové podklady a účinnost podmínek se zaměřením na ochranu půd bohatých na uhlík je odložena na rok 2025.

Standardy s novými podmínkami:

DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších
obdobích

(podmínky navazují na současný standard DZES 4)

Více ZDE

DZES 7 Střídání plodin na orné půdě

(část podmínek týkající se omezení plochy jedné plodiny navazují na současný standard DZES 5g)

Více ZDE

DZES 8 Minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy, zachování krajinných prvků, zákaz ořezu keřů a stromů
v období hnízdění a odchovu

Více ZDE

Standardy DZES jsou v koncepci posílené Zelené architektury základní úrovní postupů, které podporují ochranu klimatu, přírodních zdrojů jako je půda, voda a ovzduší a zlepšují vliv zemědělského hospodaření na životní prostředí a krajinu.
Nové podmínky standardů vychází ze současných podmínek standardů DZES v rámci podmíněnosti, které rozšiřují nynější podmínky v rámci ekologizace přímých plateb tzv. greeningu, a které jsou doplněny některými novými postupy.

ZDROJ: MZe