Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.10.2023

PGRLF: Výzva k doložení podkladů pro výplatu podpory POJIŠTĚNÍ pro rok 2023

Pokud jste v roce 2023 zaregistrovali Žádost o podporu v rámci programu FINANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ, dle Pokynů pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF v programu „Finanční podpora pojištění“, máte povinnost doložit PGRLF do 31. 10. 2023:

  1. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok (prostřednictvím formuláře, který stanoví PGRLF a zveřejní na www.pgrlf.cz), podepsané žadatelem a pojišťovnou,
  2. doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.).

PGRLF Vás tímto vyzývá k doložení výše uvedených dokumentů nejpozději do 31. 10. 2023, a to prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně či prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

V případě nedoložení těchto dokumentů v požadované formě a termínu bude Vaše žádost o podporu navržena k zamítnutí, či v případě již uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebude podpora vyplacena.

Povinnost doložit výše uvedené dokumenty se nevztahuje na žadatele, kteří mají pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali Česká pojišťovna, a.s., a zároveň této pojišťovně udělili souhlas s předáním údajů o pojistném PGRLF.

Pro žadatele, kteří mají pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali Česká pojišťovna, a.s., ale souhlas s předáním údajů o pojistném pojišťovně neudělili, platí povinnost doložit všechny výše uvedené dokumenty do 31. 10. 2023. Pokud si nejste jisti, zda jste předmětný souhlas s předáním údajů této pojišťovně udělili, obracejte se, prosím, v tomto ohledu výhradně na pojišťovnu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím infolinky nebo e-mailem.

Děkujeme.

Zdroj: PGRLF