Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.10.2019

Petice za homeopatii

Petičnímu výboru
Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 – Malá Strana

Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

za zachování předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů,
farmaceutů, veterinárních lékařů a odborníků ve zdravotnických profesích.

My, podepsaní občané České republiky:
Žádáme poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby podpořili homeopatickou léčbu
jako léčebnou metodu v kompetenci zdravotnických odborníků (lékařů, farmaceutů,
veterinárních lékařů, porodních asistentek, psychologů, fyzioterapeutů, zdravotních sester….), a
tedy detailně zvážili reálné dopady připravovaného Zákona o léčitelských službách v jeho
aktuálně připraveném znění.

Jako důvody uvádíme:
1. Homeopatická léčba splňuje definici zdravotní péče, jak ji vymezuje platný zákon o
zdravotních službách ( „… soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
předcházení, odhalení a odstranění nemoci, …, udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a
funkčního stavu, …, zmírnění utrpení…“ aj., viz plné znění par. 2 odst. 4 zákona č. 372/2011
Sb. ).
2. V ČR se homeopatické léčbě věnuje již více než 2000 lékařů, kteří mají klasické univerzitní
vzdělání a v homeopatické léčbě se řádně odborně vzdělali.
3. Vztah důvěry mezi lékařem a pacientem bude nepochybně fatálně narušen, pokud lékař bude
po případném přijetí návrhu zákona o léčitelských službách na základě svého vzdělání a
zkušeností i nadále doporučovat homeopatickou léčbu, ale bude muset nemocného výslovně
upozornit, že tak nečiní jako vzdělaný odborník, ale „jen jako léčitel“.
4. Homeopatické léčivé přípravky registrované v ČR zahrnují k dnešnímu dni 740 variant (SÚKL
kódů). V rámci registračního procesu Státní ústav pro kontrolu léčiv ověřuje jejich kvalitu a
bezpečnost. Více než 500 z nich je přitom vázáno lékařským předpisem ( viz
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php ). Jejich další dostupnost pro české pacienty
by byla po přijetí návrhu zákona o léčitelských službách nejasná, protože léčitelé nejsou
oprávněni předepisovat léky „na recept“.
5. Vážný problém by postihl i lékárenské služby, protože ani farmaceuti – vzdělaní navíc i v
homeopatii – by v rámci své lékárenské praxe nesměli konzultovat a doporučovat volně
prodejné homeopatické léky, aniž by se předem neoznačili „za léčitele“.
6. Jako pacienti, kteří mají podle českých zákonů „ právo na poskytování zdravotních služeb na
náležité odborné úrovni, které odpovídají jejich zdravotním potřebám “, žádáme, aby
homeopatická léčba byla i nadále poskytována jako standardní součást klinické praxe lékaři,
kteří léčí podle zásad lege artis a mají odpovídající vzdělání na to, aby rozpoznali, jaký léčebný
postup je nejvhodnější, nejefektivnější a současně nejšetrnější v dané aktuální situaci
nemocného – zda postup konvenční, homeopatický nebo kombinace obou.
7. Takový přístup umožňuje lékaři individualizovat péči o každého jednotlivého pacienta, a je tak
podle našeho názoru plně v souladu se zásadami personalizované medicíny 21. století.
Podporuje jej i Světová zdravotnická organizace, která přijala strategický dokument integrace
doplňkových metod, včetně homeopatie, do národních zdravotních systémů (WHO Traditional
Medicine Strategy 2014–2023).

Děkujeme

Petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Brtnická 108, Jihlava, 586 01
MUDr. Jitka Tóthová, trvale bytem Nad Dymáčkem 717, Náměšť na Hané, 783 44

Osoba oprávněná jednat za petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Brtnická 108, Jihlava, 586 01.

DESATERO ARGUMENTŮ K PETICI ZA ZACHOVÁNÍ HOMEOPATICKÉ LÉČBY V KOMPETENCI ZDRAVOTNÍKŮ

PODPISOVÝ ARCH

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PETICÍ