Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.6.2024

OPŽP Zjednodušené metody vykazování (ZMV) výdajů DOTACE NA TŮNĚ

Zjednodušené metody vykazování (ZMV) výdajů jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů pro projekty do 200 tis. EUR administrovaných AOPK ČR. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) a na nepřímé výdaje stanovené paušální sazbou ve výši 7 % z přímých způsobilých realizačních výdajů.

Jednorázová částka vypočtená podle návodu výše je maximální možná. Dotace, kterou žadatel obdrží, se odvíjí od procentuální výše podpory pro danou podaktivitu. Výčet podaktivit s mírou podpory naleznete v dokumentu „Příjemci podpory ZMV“, který je součástí níže dostupných podmínek. Pokud v rámci projektu vzniknou další náklady, musí tyto náklady uhradit žadatel z vlastních prostředků (musí být splněny výstupy projektu). Na uvedené částky má příjemce podpory, po splnění všech dotačních podmínek, nárok bez ohledu na vzniklé reálné náklady na realizaci projektu (např. bez ohledu na skutečně vynaloženou částku).

Celkové způsobilé výdaje:

Jednorázová částka (JČ) dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH)
[když je DPH způsobilá = neplátce DPH] 

JČ dle NOO MŽP + 7 % z JČ
[když DPH způsobilá není = plátce DPH]

Celkové výdaje:

JČ dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH) + NZV ostatní včetně DPH

Výhodou ZMV je to, že příjemce dotace není povinen dokládat poskytovateli dotace skutečné výdaje na základě finančních dokladů a nepředkládá mu ke kontrole ani doklady k veřejným zakázkám. Finanční prostředky jsou propláceny na základě splnění výstupu projektu, který poskytovatel dotace kontroluje v místě jeho realizace (s výjimkou studií a plánů).

Minimální částka způsobilých přímých realizačních výdajů pro žádost o dotaci je 250 tis. Kč (jednorázová částka bez DPH), pokud není v textu výzvy stanoveno jinak (např. podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů má minimální limit stanovený na 50 tis Kč bez DPH).

Maximální celkové výdaje na projekt (jednorázová částka dle NOO MŽP + DPH + 7 % na nepřímé výdaje + případné nezpůsobilé výdaje) jsou 200 tis. EUR, rozhodující je měsíční kurz EK v době vydání právního aktu.

Podrobné informace najdete v níž dostupném dokumentu.

Dokumenty

Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR
Příručka AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (S REVIZEMI)
Přílohy Příručky AOPK ČR (zip)
Vzory pro žadatele (zip)
Standardy AOPK ČR (odkaz na stránku)
Základní principy kontroly dotací financovaných formou ZMV
Archiv starších verzí dokumentů
Vzorové rozpočty

Kontakt

E-mail pro dotazy: aopk-dotazy-opzp21@nature.cz
E-mail pro podání registrované žádosti/ŽoP/ZoR/ŽoZ: zmv@nature.cz


Na co lze žádat?

AOPK OPŽP ZMV – 7. výzva SC 1.3

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 500 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 2. 5. – 31. 10.  2024

Další informace a podmínky platné v rámci 7. výzvyPopis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima – příroda
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 – 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 • Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
 • Podaktivita 1.3.1.1.1.100_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně
 • Podaktivita 1.3.1.1.2.060_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita 1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita 1.3.1.2.1.080_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Podaktivita 1.3.1.4.1.085_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita 1.3.1.4.1.090_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
 • Podaktivita 1.3.1.5.1.100_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení

Hlavní cílové skupiny:Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků, obce a města.Cílová území:Území celé České republikyInformace o způsobilosti výdajů:Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Příručky AOPK ČR.Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.
Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.Související odkazy:Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Náklady obvyklých opatření MŽP 2024 platné od 1. 11. 2023

Dokumenty

7. výzva AOPK ČR, OPŽP 2021 – 2027 ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR, specifický cíl 1.3


OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 200 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 2. 5. – 31. 10.  2024

Další informace a podmínky platné v rámci 8. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Téma: Biodiverzita
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014–2020 a žadatel se
zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.070_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.2.1 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně 3
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.085_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN) (kraje), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky (kraje), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
 • Podaktivita: 1.6.1.3.1.085_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
 • Podaktivita: 1.6.1.3.1.080_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů – jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
 • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
 • Podaktivita: 1.6.1.5.1.070_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura

Hlavní cílové skupiny:

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a
správci vodních toků, obce a města.

Cílová území:

Území celé České republiky

Informace o způsobilosti výdajů:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Příručky AOPK
ČR.Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.
Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků – webové stránky
Náklady obvyklých opatření MŽP 2024 platné od 1. 11. 2023Dokumenty

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude během září 2024 realizovat 3 vzdělávací akce na téma „Dotační podpora pro zemědělce na zlepšení stavu krajiny a biodiverzity“ (Karlovarský, Ústecký a Olomoucký kraj). Tyto akce jsou vhodné pro všechny zemědělce nebo vlastníky půdy, kteří chtějí na své farmě zlepšit péči o krajinu, travní porosty, zadržet vodu v krajině nebo třeba zřídit krajinné prvky a nevědí, jak na to, kde získat podporu, informace či jaká legislativa se s výše uvedeným pojí. Sledujte informace na webových stránkách..