Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.1.2022

Očekávané změny vyplývající z návrhu delegovaného aktu k sazenicím v ekologickém zemědělství

Na pracovní úrovni Evropské komise vzniká nové delegované nařízení, které dále upřesňuje podmínky použití rostlinného rozmnožovacího materiálu, který nepochází z ekologické produkce. Změny se týkají bodu 1.8.5 části I. přílohy II. nařízení (EU) 2018/848, Používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, který je již pozměněný prostřednictvím delegovaného nařízení (EU) 2020/1794. Tyto změny se dotknou i Metodického pokynu č. 3/2021, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu.

Návrh delegovaného nařízení nově znemožní udělení výjimky na použití neekologických sazenic v případě druhů rostlin, jejichž pěstební cyklus (tj. doba od zasazení sazenice do první sklizně produktu) je ukončený v rámci jednoho vegetačního období.

V souvislosti s tímto omezením návrh definuje další typ rostlinného rozmnožovacího materiálu, který bude moci být použit bez nutnosti udělení výjimky, pokud není k dispozici ekologický rostlinný rozmnožovací materiál (dále jen RRM).

Jedná se o RRM pro použití v ekologickém zemědělství povolený v souladu s bodem 1.8.6 (I přílohy II nařízení (EU) 2018/848), který sice pochází z neekologického osiva či matečné rostliny, ale splňuje následující požadavky:

  • při produkci tohoto RRM jakožto finálního produktu pro uvedení na trh se použilo konvenčního RRM, který není ošetřený jinak než látkami povolenými v souladu s ekologickou legislativou;
  • RRM použitý na výrobu tohoto RRM jakožto finálního produktu není sazenice druhu s pěstebním cyklem dokončeným v rámci jednoho vegetačního období;
  • RRM podle bodu 1.8.6. je vypěstovaný v souladu s pravidly rostlinné výroby definované v nařízení (EU) 2018/848;
  • konvenční RRM je použitý na základě povolení od příslušného orgánu obdrženém před výsevem/sadbou.

Producent uvádějící takový RRM na trh může zveřejňovat informace o dostupnosti tohoto RRM v databázi osiv. RRM podle 1.8.6. lze použít volně bez nutnosti udělení výjimky.

Jinými slovy již nebude možné použít na výjimku konvenční sazenice zeleniny a dalších druhů rostlin s krátkým pěstebním cyklem trvajícím v rámci jednoho roku. Takové sazenice lze nahradit sazenicemi použitelnými v EZ, které byly získány z konvenčního osiva a vypěstovány za stanovených podmínek (ekologicky). Takové sazenice lze použít bez nutnosti udělení výjimky v případě nedostatku ekologických alternativ.  Informace o dostupnosti tohoto typu RRM se mohou vkládat do databáze osiv.

Návrh pozměňujícího delegovaného aktu zatím není přijatý. Proběhne ještě diskuse s členskými státy a následovat budou formální procedury přijetí legislativního aktu. Aktuální znění návrhu tedy nemusí být definitivní.

Návrh nařízení počítá s retroaktivním datem účinnosti od 1. ledna 2022, je tedy třeba brát nové skutečnosti v potaz při plánování nadcházející sezóny. Z to důvodu o tomto návrhu, a z něho vyplývajících změnách, informujeme již nyní.

Aktualizovaný MP bude vydán, jakmile bude delegované nařízení přijato. Další vývoj situace budeme průběžně zveřejňovat zde.

Do doby, než bude delegované nařízení dokončeno a přijato, budou žádosti o výjimku na použití konvenčního rozmnožovacího materiálu podané na ÚKZÚZ vyřizované v souladu s aktuální verzí platné legislativy a metodického pokynu, tzn. bez zákazu výjimek na konvenční sazenice zeleniny.

Přílohy