Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.5.2023

Obnova přírody je zásadní pro odolné potravinové a zemědělské systémy

BRUSEL, 22. května 2023 – Ochrana biologické rozmanitosti a dobře fungující ekosystémy jsou nezbytné pro produkci potravin. Návrh Evropské komise na nařízení na obnovu přírody (Nature Restoration Law) přírody však narazil na neoprávněný odpor, pokud jde o stanovení cílů obnovy zemědělských ekosystémů. Ekologické hnutí vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby podpořili ambiciózní obnovu přírody na zemědělské půdě, protože dobře zachované přírodní zdroje jsou pro udržitelnou zemědělskou produkci nezbytné.

Biologická rozmanitost v EU se drasticky snížila, opylovačů ubývá, ptáci mizí a stav půdy se zhoršuje. Intenzivní průmyslové zemědělství je jednou z hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti. Biodiverzita je však důležitým základem pro fungování mnoha ekosystémových procesů a funkcí. Je zásadní pro přirozenou ochranu proti škůdcům, opylování a je nezbytná pro ochranu klimatu a adaptaci na environmentální stresové faktory.

Eric Gall, manažer IFOAM OE pro politiku, řekl: „Biologická rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou pro produktivitu zemědělských systémů zásadní. Je naléhavě nutné zvrátit zrychlující se úbytek biologické rozmanitosti a začít obnovovat přírodu. Ekologické zemědělství ukazuje, že je možné produkovat dostatečné množství kvalitních potravin a zároveň zachovat biologickou rozmanitost, ukládat uhlík v půdě a zvýšit odolnost produkce potravin vůči rostoucím dopadům změny klimatu.“

Ekologičtí zemědělci nepoužívají syntetické pesticidy a hnojiva a na jejich farmách je v průměru o 30 % vyšší biologická rozmanitost. Dlouhodobější a rozmanité střídání plodin s luštěninami je základním prvkem systému ekologického zemědělství, který zajišťuje úrodnost půdy a přispívá k jejímu zdraví. Spolu s dalšími prospěšnými postupy hospodaření, jako jsou krycí plodiny a hnojení hnojem, přispívá střídání plodin ke zvýšené sekvestraci organického uhlíku v půdě ekologických farem. Další účinnou technikou, která přináší do půdy dusík a chrání ji před erozí, je pěstování meziplodin, které následně zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, což je nezbytné, protože v důsledku klimatických změn dochází stále častěji k suchu i záplavám. Systémy chovu hospodářských zvířat s povinností pastvy (nebo otevřeného prostranství) a nižšími stavy skotu rovněž podporují biologickou rozmanitost na pastvinách.

Podpora ekologického zemědělství a směřování k cíli 25 % zemědělské půdy obhospodařované ekologicky do roku 2030 tak může významně přispět k „návratu přírody na pole.“

Pro zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti v Evropě i mimo ni mají tvůrci politik povinnost pomáhat zemědělcům, chránit přírodní kapitál, na němž závisí produkce potravin a neměli by se nechat zlákat zavádějícími výzvami k oslabení právních předpisů v oblasti životního prostředí. IFOAM OE proto vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby podpořili nařízení na obnovu přírody s ambiciózními cíli pro zemědělské ekosystémy.

Související informace

Ekologické zemědělství přináší řadu výhod pro klima a biologickou rozmanitost, včetně zvýšené sekvestrace uhlíku v půdě, nižších energetických vstupů a větší odolnosti zemědělského systému. Na tyto výhody upozorňuje dokument o přínosech ekologického zemědělství (document on the benefits of organic farming), který zveřejnila organizace IFOAM OE.

Transformace způsobu produkce potravin může mít velký vliv na zmírnění změny klimatu, pomoci zemědělcům přizpůsobit se a zvýšit odolnost a přispět k ochraně biologické rozmanitosti. Ekologické zemědělství nabízí systémový přístup ke snižování emisí skleníkových plynů (GHG) a zvyšování sekvestrace uhlíku v půdě při zachování zdravé půdy a ochraně biologické rozmanitosti.

Ekologické zemědělství spotřebovává méně energie a snižuje emise skleníkových plynů:

 místo závislosti na externích hnojivech nebo pesticidech, které jsou náročné na fosilní paliva, se ekologické zemědělství spoléhá na vytvoření uzavřených cyklů živin a minimalizaci ztrát dusíku. To může snížit globální emise skleníkových plynů v zemědělství přibližně o 20 %;

 nepoužívání syntetických hnojiv snižuje v ekologických systémech emise oxidu dusičitého z půdy o 40 % na hektar;

 zvířata v ekologických systémech mají přístup k volným výběhům a pastvě a větší část krmiva musí pocházet z vlastního zemědělského podniku nebo ze stejného regionu. Snížený počet zvířat a systémy založené na pastvinách snižují emise a zlepšují zásoby uhlíku v půdě;

 ekologické zemědělství často využívá zlepšené hospodaření s hnojem, jako je kompostování hnoje, které může snížit emise oxidu dusičitého a metanu o 50 % a 70 %;

 ekologické zemědělství má vyšší energetickou účinnost a nižší spotřebu energie na hektar. V porovnání s konvenčním zemědělstvím spotřebuje na jednotku produkce přibližně o 15 % méně energie.

Ekologické zemědělství zachycuje a ukládá více uhlíku – mnoho běžných postupů v ekologickém zemědělství, jako je střídání plodin včetně luštěnin nebo omezené obdělávání půdy, pomáhá zlepšovat kvalitu a úrodnost půdy a významně přispívá ke zvýšené sekvestraci uhlíku o dalších 450 kg C/ha ročně ve srovnání s půdou obhospodařovanou konvenčním způsobem.

Ekologické hospodaření chrání druhovou a stanovištní rozmanitost – zakázáním syntetických hnojiv a pesticidů a používáním postupů podporujících biologickou rozmanitost, jako je pestré střídání plodin s luštěninami, krajinné prvky nebo omezené obdělávání půdy, se na ekologicky obhospodařovaných plochách vyskytuje v průměru o 30 % více druhů a o 50 % více jedinců.

Ekologické zemědělství podporuje funkce ekosystému – ekologické zemědělství podporuje zdraví půdy a snižuje její erozi o 22 %. Chrání vodní útvary tím, že snižuje vyplavování dusičnanů o 28-39 %. Ekologické zemědělství má také pozitivní vliv na opylování plodin a zvyšuje přirozenou ochranu proti škůdcům.

Ekologické zemědělství zvyšuje odolnost zemědělských systémů – zlepšená struktura půdy v ekologickém zemědělství snižuje erozi, podporuje zdraví rostlin a zvyšuje odolnost ekologického zemědělství vůči měnícím se povětrnostním podmínkám. Ekologické zemědělství není závislé na syntetických hnojivech a pesticidech, což činí ekologický systém méně závislým na vnějších vstupech. Zvýšená biologická rozmanitost v ekologických systémech podporuje stabilní výnosy v obdobích sucha a přizpůsobení se budoucím podmínkám prostředí.

Originál tiskové zprávy naleznete na webu IFOAM OE.

Užitečné odkazy:

 Ekologické zemědělství a jeho přínosy pro klima a biologickou rozmanitost

 Ekologické zemědělství a biodiverzita

 Péče o zdraví rostlin v ekologickém zemědělství

 Co děláme v oblasti biologické rozmanitosti, půdy a vody a změny klimatu

Zdroj: ČTPEZ