Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2023

Novinky v legislativě – v odvětví vína, o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, welfare, atd.

Nové právní předpisy účinné od 1. 6. 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína  

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v odvětví vína tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Jde o opatření Restrukturalizace a přeměna vinic a opatření Investice do výroby vína.

Cílem těchto opatření je částečně kompenzovat zemědělským subjektům náklady na založení a ošetření nové vinice, nahradit jim ušlé příjmy z vyklučené vinice a zčásti kompenzovat náklady na pořízení vybavení na zpracování hroznů a výrobu vína. Dotace bude poskytována na hektar osázené plochy vinice nebo jako příspěvek na investice do výroby vína.

Nařízení vlády přímo navazuje na nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023.

Na opatření v odvětví vína je na období 2023 až 2027 celkem alokováno ročně cca 123 mil. Kč výhradně ze zdrojů Evropské unie.

Opatření v odvětví vína se za celé období týká cca 900 žadatelů a osázené plochy vinic v rozsahu cca 1 150 hektarů.

 


Nové právní předpisy účinné od 1. 4. 2023


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je podpora dobrých životních podmínek vybraných kategorií skotu a prasat, a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých zvířat.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ poskytované v letech 2015 až 2022 podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Na opatření dobré životní podmínky zvířat jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány cca 3,7 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 1,3 mld. Kč ze zdrojů Evropské unie.

Opatření dobré životní podmínky zvířat se ročně týká cca 670.000 velkých dobytčích jednotek způsobilých zvířat.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací  

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je snížit používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín podle imunizačního programu zpracovaného pro daný chov ošetřujícím veterinárním lékařem. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých prasat.

Jde o nově zaváděné opatření v České republice.

Na opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány zhruba 2 mld. Kč, z toho 1,3 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 700 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací se ročně týká přibližně 760 000 velkých dobytčích jednotek prasat.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem omezení v zájmu ochrany přírody. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na podopatření „Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Na opatření Natura 2000 na zemědělské půdě je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 117 mil. Kč, z toho 76 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 41 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření Natura 2000 na zemědělské půdě se ročně týká kolem 800 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 13 000 hektarů.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem přírodních nebo jiných zvláštních omezení. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)“ poskytované v letech 2018 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Na opatření v oblastech s přírodními omezeními je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 21 mld. Kč, z toho 14 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 7 mld. Kč ze zdrojů EU.

Opatření v oblastech s přírodními omezeními se ročně týká kolem 22 000. žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 2 mil. hektarů.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro opatření pro zalesňování zemědělské půdy tak, aby ČR splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy EU a mohla tyto dotace poskytovat.

Cílem nařízení vlády je částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytovat tři druhy dotací, a to:

•           dotace na založení lesního porostu,

•           dotace na péči o lesní porost nebo

•           dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Přijaté opatření přímo navazuje na „Opatření zalesňování zemědělské půdy“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.

Na opatření pro zalesňování zemědělské půdy je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 98,5 mil. Kč, z toho 64 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 34,5 mil. Kč ze zdrojů EU.

V rámci tohoto opatření se předpokládá podpořit převod ze zemědělského půdního fondu do pozemků určených pro plnění funkce lesa v rozsahu 250 ha.

 


Nový právní předpis účinný od 1. 3. 2023, část od 1. 1. 2024


Novela nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 52/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP), které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu SZP EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Cílem nařízení vlády je reagovat na změnu právní úpravy předpisů EU stanovující podmínky pro nové období SZP 2023-2027 a na Strategický plán SZP.

V návaznosti na to novela upravuje některé pojmy, které byly doposud upraveny předpisy EU, ale od roku 2023 je jejich úprava na členském státu.

Nařízení vlády tak:

  • definuje jednotlivé druhy zemědělské kultury v evidenci půdy tak, aby byly splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU,
  • doplňuje další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy o nové údaje (např. agrovoltaická výrobna elektřiny, pásy podél vod) a zpřesňuje některé již evidované údaje,
  • rozšiřuje druhy ekologicky významných prvků v evidenci ekologicky významných prvků o nový krajinný prvek skalka a zpřesňuje některé stávající definice krajinných prvků.

Zdroj: ČMSZP