Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.10.2023

Novinky v legislativě – oběh osiva a sadba, rybářství

Nový právní předpis účinný od 1. 11. 2023, část od 1. 1. 2025 a část od 1. 1. 2026

 

Novela zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 277/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem novely zákona č. 219/2003 Sb. je zejména:

 • adaptace na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (semena nebo sazenice jednoho druhu, mající společné rysy při zachování genetické rozmanitosti),
 • možnost dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhového seznamu,
 • adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy některých druhů a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin o 5 let,
 • upřesnění a doplnění některých ustanovení platného zákona vyplývající z aplikační praxe a elektronizace včetně publikace příslušných formulářů na internetových stránkách ÚKZÚZ, a
 • úprava sazebníku zákona o správních poplatcích.

Součástí novely zákona je dále:

 • související nezbytná technická úprava zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin,
 • technická úprava plemenářského zákona (úprava podmínek pro chov drůbeže v § 23),
 • drobná technická úprava zákona o hnojivech (snížení rozsahu ha v § 9 odst. 8).

  Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2024

 • Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.Cílem novely vyhlášky je zejména zajištění souladu textu vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, s novelizovaným zněním zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Novelou zákona o rybářství provedenou zákonem č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, bylo přijato několik změn zákona o rybářství, které vyvolaly potřebu novelizace této prováděcí vyhlášky.

Novela vyhláška v návaznosti na novelu zákona o rybářství tak upravuje zejména zásady pro povolování výjimek ze zákona o rybářství, evidenci a vykazování úlovků invazních nepůvodních druhů v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech, a evidenci rybářských revírů a rybníkářství.

Novela vyhláška zároveň reaguje na zkušenosti a potřeby současné úřední a rybářské praxe. V této souvislosti dochází zejména k úpravě doby lovu přívlačí v pstruhových rybářských revírech nebo upuštění od striktně stanovených vzorů osvědčení o vykonaných zkouškách v rybářství.


 • Zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

Ve Sbírce zákonů bylo publikován zákon č. 185/2023 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony.

Cílem zákona je zrušit již nepoužívanou právní úpravu, kdy zákon č. 307/2000 Sb. byl v praxi aplikován přibližně pouhé tři roky.

Kromě zrušení zákona č. 307/2000 Sb. se jsou obsahem zákona také související změny v zákoně č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, které spočívají ve zrušení částí ustanovení těchto zákonů, ve kterých se na zemědělské skladní listy a zemědělské veřejné sklady odkazuje.

Současně se ruší i prováděcí vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů, ve znění vyhlášky č. 388/2003 Sb.


 • Novela vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Ve Sbírce zákonů bylo publikována vyhláška č. 201/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Novela vyhlášky je přijata z důvodu aktualizace vybraných parametrů přílohy č. 6 na základě aktuálních údajů národní inventarizace lesů a odstranění dílčí nepřesnosti v jednom ze vzorců v současném znění vyhlášky č. 84/1996 Sb.

Vyhláška reaguje na aktuální poznatky z lesnického hospodaření, dozorové činnosti orgánů státní správy lesů a kontroly plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů. Vyhláška nahrazuje neaktuální údaje maximálního celkového běžného přírůstu a koeficientu nesouladu těžby s ohledem na nové poznatky a informace získané z šetření tzv. „národní inventarizace lesů“. Cílem těchto technických úprav je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích v měnících se přírodních podmínkách.

Zdroj: ČMSZP