Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.1.2024

Novela vyhlášky 432/2005 „vlk“

Aktualizovaný výpočet sazby pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v oblastech výskytu vlka obecného bude platný k 1. 3. 2024

V roce 2023 se podařilo dosáhnout dohody mezi MŽP, MZe a zástupci chovatelů hospodářských zvířat na novelizaci vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Změna se týká způsobu stanovení výše náhrady újmy za ztížení hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Nový výpočet zohledňuje navýšení nákladů na pastvu hospodářských zvířat oproti předchozímu období. Bude zachován princip výpočtu formou:

  1. pohyblivé sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou do 52 ha,
  2. jednotné sazby na hektar u pastvin s celkovou výměrou nad 52 ha – pro výpočet újmy za rok 2023 stanovena ve výši 5 500 Kč (navýšena o 600 Kč oproti předešlé sazbě).

Aktualizace výpočtu sazby byla provedena na základě studie ÚZEI v roce 2023, která analyzovala data získaná dotazníkovým šetřením mezi chovateli hospodářských zvířat. Proměnné hodnoty pro výpočet pohyblivé sazby i jednotná sazba budou uveřejněny ve Věstníku MŽP.

Výpočet výše újmy u chovatelů skotu a jiných hospodářských zvířat (mimo ovcí a koz) bude nadále probíhat individuálním naceněním nákladů na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku ochrany pasených zvířat před vlkem obecným, při zachování principu účelně vynaložených nákladů na ochranu matek s čerstvě narozenými mláďaty (neproplácí se tedy náklady na jakákoliv opatření, ale pouze ta, která jsou efektivní).

Předpokládaná účinnost novely vyhlášky je k 1. 3. 2024. O újmu za uplynulý rok lze žádat do 31. 3. 2024. Pokud tedy chovatelé požádají za rok 2023 v průběhu března 2024 (tj. již v době účinnosti novelizované vyhlášky), budou mít nárok na vyšší sazby stanovené v novelizované vyhlášce. Žádosti podané v termínu do 29. 2. 2024 budou posuzovány ještě dle staré vyhlášky. O nabytí účinnosti novelizované vyhlášky bude chovatelská veřejnost informována prostřednictvím www.navratvlku.cz.

Doporučujeme podat žádosti až v období 1.3.-31.3., vzhledem k vyšší sazbě, po účinnosti Vyhlášky.