Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2024

Novela nařízení vlády účinná od 1. 3. 2024 Ekologické zemědělství

Od 1. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády.

V rámci tohoto nařízení došlo k následujícím úpravám:

  1. Podmínka pěstování zlepšujících netržních plodin na 20 % standardní orné půdy byla zrušena. Na základě evropské legislativy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 je v příloze č. II. 1.9.2. písm. a) stanoveno, že „úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje, s výjimkou travních porostů nebo víceletých pícnin, používáním víceletého střídání plodin včetně povinných luskovin jako hlavní nebo krycí plodiny pro střídavé plodiny a jiné plodiny na zelené hnojení“) vyplývá, že střídání plodin a zlepšujících plodin patří mezi základní principy správné praxe ekologického zemědělství. Tato podmínka bude platit pro všechny ekologické zemědělce jako tzv. baseline, kterou je nutné dodržovat a tím pádem není nutné vyžadovat tuto praxi duálně v rámci systému podpor EZ.
  1. V rámci titulu Pěstování víceletých pícnin byl pro zpřesnění podmínky sklizně zaveden nový termín do kdy je nutné sklidit a odvést produkci víceletých pícnin z DPB, tuto podmínku je nutné splnit do 31. prosince příslušného kalendářního roku.  Žadatelům, jejichž DPB nebo jeho část, který je v LPIS zařazen do mírně nebo silně erozně ohrožených půd (MEO, SEO) je nově umožněno víceleté pícniny také mulčovat.
  1. V případě, že žadatel pěstuje víceleté pícniny jako uznaný množitelský porost (podle § 4 zákona o oběhu osiva a sadby), bude žadateli poskytnuta vyšší sazba dotace jako je stanovena pro dotační titul Pěstování ostatních plodin (PO 343 EUR/ha; EZ 246 EUR/ha).
  1. Byla upravena podmínka prokazování produkce na standardní orné půdě (Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku). Termín pro doložení vedené evidence byl na základě úprav zákona o hnojivech posunut na konec února následujícího kalendářního roku (tzn. produkce převažující plodiny v roce 2024 se musí prokázat do konce února 2025).

Pro odevzdání údajů o minimálních výnosech lze pro všechny zemědělce (bez ohledu na výměru z.p.) využít dvojí způsob odevzdání těchto dat: Jednotné úložiště dat evidence hnojiv a výnosů, nebo vyplnit formulář na Portálu farmáře SZIF a doložení kopie evidence o výnosech.

Zároveň bylo umožněno již pro rok 2023 prokázat produkci u převažující plodiny v rámci titulu Pěstování ostatních plodin i v případě pěstování převažující plodiny za jiným účelem, než je produkce zrna – došlo k rozšíření přílohy, kde jsou definované minimální výnosy plodin/skupiny plodin (kukuřice na siláž, ostatní jednoleté pícniny v zelené hmotě, ostatní jednoleté pícniny v zelené hmotě na senáž).

Dále byly ze skupiny Léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s min. výnosem 0,19 t/ha vyjmuty byliny jitrocel kopinatý a ostropestřec mariánský, kterým byly stanoveny individuální limity pro prokázání min. produkce (jitrocel kopinatý: 0,45 t/ha, ostropestřec mariánský: 0,35 t/ha).

  1. Produkce ovoce v intenzivních sadech (IS) se bude prokazovat u převládajícího druhu ovoce, stejně jako u ostatních sadů (OS). Žadatel prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci.
  1. Dále došlo k úpravě podmínky sledování a zaznamenání meteorologických prvků a výskyt škodlivých organismů musí žadatel sledovat a zaznamenávat na každém DPB, nebo jejich částech. K zajištění těchto údajů je umožněno využít srážkoměr a maximo-minimální teploměr, měřič teploty, vlhkoměr nebo zařízení pro zjištění ovlhčení listů nebo meteorologická stanice.
  1. Došlo k navýšení sazby dotace a míry kompenzace na standardní orné půdě pro přechodné období i pro udržení ekologického zemědělství.
  1. Nově byla zavedena podmínka pro doplňkovou platbu – ozelenění meziřadí vinic. O doplňkovou platbu bude možné žádat bez ohledu na to, zda je díl půdního bloku zařazen v režimu přechodného období na ekologickou produkci, či je již v ekologické produkci. Zavedením této doplňkové platby mají zemědělci možnost navýšit sazbu o 248 EUR/ha vinice.
Přílohy
Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.
 STÁHNOUT(pdf, 300 kB)