Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2024

Novela nařízení vlády účinná od 1. 3. 2024 Agrolesnictví

Od 1. 3. 2024 je účinná novela nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví: Nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády. Změny v nařízení vlády k opatření agrolesnictví jsou obsaženy v části sedmé.

  • Nařízením vlády bylo na základě zkušeností se zakládáním agrolesnických systémů v uplynulém roce reagováno na postup orgánů ochrany přírody.
  • Pro účely nařízení vlády, byly identifikovány druhy z přílohy č. 3 k tomuto nařízení, u kterých je potřeba povolení se záměrným rozšířením nepůvodního druhu nebo křížence.
    • Nepůvodními druhy, jsou pro účely nařízení vlády tyto druhy dřevin: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.), kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.), líska turecká (Corylus colurna L.), jasan zimnář (Fraxinus ornus L.), ořešák černý (Juglans nigra L.)
    • Kříženci jsou pro účely nařízení vlády tyto dřeviny: kříženec ořešáku černého a královského (Juglans nigra × Juglans regia) a geograficky nepůvodní topoly a jejich kříženci včetně kříženců s druhy původními
  • V seznamu lesních dřevin byly označeny vybrané druhy, u kterých lze původ doložit pouze rostlinolékařským pasem, tzn., že jako doklad k doložení původu dřeviny není nezbytně nutný průvodní list.
  • Do seznamu ovocných dřevin (příloha 3 část B k nařízení vlády) byly doplněny druhy, které jsou již obsaženy v seznamu lesních dřevin (příloha 3 část A nařízení vlády), ale mohou být pěstovány i jako ovocné dřeviny (ovocné kultivary). Jde o tyto druhy dřevin: jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.), kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.), ořešák černý (Juglans nigra L.). Na jednom DPB mohou být zastoupeny pouze jednou: buď jako lesní dřevina, a nebo jako ovocná dřevina. Nově (v roce 2024) toto ustanovení platí i pro třešeň ptačí (Prunus avium L.).
  • Ochranný pás dřevin v silvoorebném agrolesnickém systému může přiléhat svou šířkou (1 – 10 m) k hranici sousedního DPB.

Aktuálně finalizujeme metodiku k tomuto nařízení vlády, která bude rovněž umístěna na těchto stránkách.

Přílohy
Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.
 STÁHNOUT(pdf, 300 kB)