Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.3.2018

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zohlednění potřeby zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, které vzešly ze zkušeností s administrací žádostí o dotace v roce 2017.

Změnou nařízení vlády se především odstraňuje podmínka ponechání 5 až 15 % výměry dílu půdního bloku bez mechanické údržby v ostatních sadech, čímž dojde k usnadnění udržování těchto ovocných sadů a sníží se tak výskyt infekčního tlaku chorob a škůdců.

Dalším cílem novely nařízení vlády je sjednocení podmínek prokazování produkce u pěstování jahodníku s podmínkami prokazování produkce u ovocných sadů, a to vypuštěním podmínky prokazování produkce daňovými doklady a fakturami.

 

Novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 27/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem novely nařízení vlády je technická úprava, kterou se upřesňují požadavky na hnojení zeleniny na celkové ploše větší než 20 ha, hospodaření na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod.

Dále se v období zákazu hnojení upravuje použití hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na orné půdě a trvalých travních porostech.

Změny nařízení vlády jsou legislativně technického charakteru a nejsou přímo implementační k předpisu Evropské unie č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů.

 

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 28/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zohlednění potřeby zpřesnění a zjednodušení administrace některých podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí o dotace v roce.

Změnou nařízení vlády dochází ke zmírnění sankce za nesplnění podmínky pěstování pouze podporovaného druhu zeleniny v podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku.

Další změnou je odstranění povinnosti deklarovat zákres umístění technického zařízení pro sledování meteorologických prvků v mapových podkladech, které jsou přikládány k žádosti o dotaci v podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku.

 

Novela nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 34/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zejména úprava a zjednodušení podmínek při podávání žádostí o poskytnutí dotace v podopatřeních cílených do sektoru dojeného skotu v rámci tzv. jednotné žádosti.

V návaznosti na tuto úpravu je zpřesněna definice způsobilého zvířete pro stanovení výše dotace.

Dále dochází k odstranění povinnosti podávání a administrace náhradových žádostí pro dojnice.

Úpravou dále dochází k vypuštění podmínky kontroly aktivního zemědělce v souladu s nařízením (EU) č. 2017/2393 (Omnibus).

Novela vyhlášky k provedení zákona o rybářství od 1.4.2018

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 25 /2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky se týká úpravy denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech. Tato změna vychází z iniciativy rybářské veřejnosti, která považuje stávající denní dobu lovu za krátkou, kdy je současně vymezení denních dob lovu na jednotlivé kalendářní měsíce nepřehledné a zvyšuje riziko omylu ze strany rybářů. Novelu lze tak využívat prodlouženou dobu lovu, přičemž je zachována minimální doba klidu pro ryby (v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin).