Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.3.2018

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020

Nová podmínka pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace

6.4.1 Investice do nezemědělských činností, operace

6.4.2 Podpora agroturistiky a operace

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí a operace

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (v rámci článku 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v režimu blokové výjimky).

S ohledem na nařízení Komise (EU) 2017/1084, ze dne 14. června 2017, kterým se doplnila nová podmínka týkající se tzv. přemístění do nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen jako „GBER“), není možné od 10. 1. 2018 uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace se žadateli, kteří nesplnili podmínku uvedenou v čl. 14 odst. 16 GBER, která zní takto: „Příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.“

Přemístěním se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny), tedy z jednoho členského státu EHP do druhého. O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.

Žadatelé, kterým byla schválena Žádost o dotaci ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 v operaci

6.4.1 Investice do nezemědělských činností, v operaci

6.4.2 Podpora agroturistiky, v operaci

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů v rámci 4. kola příjmu žádostí nebo ve článku 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v operaci

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, v souladu s tímto ustanovením podpisem Dohody o poskytnutí dotace čestně prohlásí, že neprovedli přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se dotace požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících Žádosti o dotaci, a zaváží se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se dotace požaduje.