Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.11.2020

Návrh Strategického plánu SZP 2021 – 2027 – žádost o připomínky

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2020, ke které bude Svaz PRO-BIO dávat připomínky. Členové svazu je mohou zasílat na pro-bio@pro-bio.cz.

Kapitoly 2 a 5 byly společně se souhrnem příprav na nové programové období předloženy pro informaci vládě ČR dne 26.10. 2020.

Limitujícím faktorem pro dopracování a schválení Strategického plánu SZP je prodlení v legislativním procesu jak k VFR, tak k sektorové legislativě. Bez znalosti finálních podmínek VFR nemůže být finalizován ani Strategický plán SZP.

Práce na Strategickém plánu SZP nicméně probíhají a budou pokračovat paralelně s postupem vyjednávání legislativy i na základě neformálních konzultací s Evropskou komisí. Nedořešeným prvkem totiž zůstává i délka plánovaného přechodného období, je tedy třeba, abychom byli připraveni na alternativy jednoletého či dvouletého přechodného období. Důležitým aspektem v návaznosti na přípravu kohezní politiky zůstává i nastavení doplňkovosti, a to vzhledem k výraznému snížení rozpočtu (celkových veřejných prostředků) za současných vyšších ambicí EK zejména v otázkách životního prostředí a ochrany klimatu.

Mezi další problematické otázky se řadí zastropování (vč. odpočtu mzdových nákladů), monitorovatelné podmínky (vč. objemu kontrol a odbourání kontrol na místě), finanční nástroje, režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba) a nové standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

Aktuálně se na tvorbě Strategického plánu SZP kromě pracovníků MZe, ÚZEI a externích odborníků podílí i externí hodnotitelé (hodnotitel ex-ante Strategického plánu SZP, hodnotitel vhodnosti zavedení finančních nástrojů a hodnotitel SEA). Průběžně je dokument konzultován s partnery z řad nevládních organizací. Novou oblastí, která bude rovněž zapracována, jsou strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030“, jejichž obsah EK zveřejnila 20. května 2020 a jejichž rámcové pozice byly schváleny Vládou ČR v červenci 2020.

Přílohy