Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření – připomínkové řízení

Důvodem k předložení materiálu je potřeba reagovat na ukončení programového období 2014-2020 tak, aby nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020. S ohledem na konec tohoto programového období tak bude zastaven příjem nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření.

V roce 2020 bude možné vstoupit pouze do podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku. Od roku 2021 již nebude možné vstoupit do žádného agroenvironmentálně-klimatického opatření. Vzhledem k pozitivním dopadům agroenvironmentálně-klimatických opatření na složky životního prostředí bude připraveno nové nařízení vlády, kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do agroenvironmentálně-klimatických opatření dle tohoto nařízení vlády a současně zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Pokud budete chtít uplatnit svoje připomínky k materiálu, prosíme o zaslání do 20.9.2019 na adresu katerina.urbankova@pro-bio.cz. V případě dotazů volejte na mobil manažerky Svazu PRO-BIO 725 571 027.

platne znění AEKO se změnami

Nařízení vlády AEKO