Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.6.2022

Náhrada ztrát chovatelů v oblastech s výskytem vlka je stále nedostatečná

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravila na základě zadání Ministerstva životního prostředí (MŽP) po dvou letech aktualizaci Programu péče o vlka obecného v ČR.

31. května proběhlo na MŽP jeho projednání se zástupci chovatelů hospodářských zvířat[1], Ministerstva zemědělství (MZe) a Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání. Hlavní cíl Programu péče zůstává zachován: je jím dosažení příznivého stavu populace vlka v ČR a pomoc chovatelům hospodářských zvířat dotačními nástroji.

V uplynulém období pokračovalo vyplácení plateb za přímé škody[2] způsobené vlkem na hospodářských zvířatech[3]. Od dubna 2021 platí  nová prováděcí vyhláška, která částečně řeší některé nedostatky ve vztahu k chovatelům (náhrada nákladů na kafilerii, zohlednění užitkovosti hosp. zvířat usmrcených vlkem,..)[4]. Započala příprava novely zákona k náhradám škod – jejím cílem bude zrychlení a jednodušší vyplácení škod chovatelům i rozšíření spektra hospodářských zvířat, za něž bude možné náhradu škod vlkem čerpat. Věcný návrh novely byl již se zástupci svazů chovatelů projednán.

Preventivní opatření proti útokům vlka byla podporována v osmi výzvách Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).  Podáno bylo celkem 135 žádostí. Z nich bylo 91 schváleno/podpořeno (celkem za 88,012 mil. Kč “celkových způsobilých nákladů“)[5].

Třetím způsobem finanční podpory, o kterou MŽP dlouhodobě usiluje, je hrazení ztrát způsobených chovatelům v podobě zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech s výskytem vlka. Tedy například na plat pro pastevce, údržbu oplocení pastvin, náročnější manipulaci se stádem, péči o pastevecké psy. Když se nepodařilo dohodnout zahrnutí těchto nákladů do nové Společné zemědělské politiky, navrhl resort MŽP ke konci roku 2021 (viz https://www.mzp.cz/cz/news_20211222_MZP-ma-pripraveny-program-podpory-malych-farmaru-se-stady-ohrozenymi-vlky) nový národní dotační titul. Tento se však z více důvodů nepodařilo prosadit.

Paralelně s přípravou dotačního programu MŽP a AOPK ČR připravili možnost vyplácení újmy za ztížené zemědělské hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny.  To umožní novela vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Zástupci MŽP a MZe na jednání konstatovali, že vyhláška se zohledněním sazby na hektar vstoupí v platnost nejpozději k 1. 1. 2023. Náhradu újmy pak bude možné nárokovat do konce března 2023 za celý kalendářní rok 2022.

V roce 2022 budou sice nadále hrazeny přímé škody způsobené vlkem na chovaných zvířatech, avšak na náhradu zvýšených nákladů na zabezpečení pastvin budou bohužel chovatelé čekat až do začátku příštího roku.  To byla pro zástupce chovatelských svazů nepříjemná zpráva, jelikož nést tyto zvýšené náklady, zvláště pak v současné době zdražování prakticky veškerých vstupů, není jednoduché.  Dobrá zpráva je, že o podporu za rok 2022 nepřijdou – bude jim vyplacena zpětně.

Zástupci chovatelů hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka se prostřednictvím předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) k celé situaci vyjádřili takto:  Vzali jsme na vědomí nově předané informace, nicméně konstatujeme, že vydání podpůrného titulu bylo veřejně i písemně přislíbeno a chovatelé s jeho vznikem počítali. Mezi zemědělci je proto znát určité rozladění, neboť bez ohledu na vzniklé důvody dochází v jejich praktické rovině k neustálému oddalování adekvátního řešení celé problematiky kompenzací zvýšených nákladů. Chovatelé proto v tento okamžik velmi složitě hledají další důvěru ve stát a také energii k pokračování v chovech malých přežvýkavců ve „vlčích oblastech“, což může mít negativní dopady do údržby krajiny. ASZ ČR proto žádá nejen Ministerstvo životního prostředí, ale v současné době především i Ministerstvo zemědělství, aby maximálně urychlila přípravu úhradové vyhlášky a současně trvá na dalších opatřeních, protože situace se musí řešit komplexně. Velmi si vážíme toho, že Ministerstvo životního prostředí vzniklou situaci aktivně řeší, nicméně připomínáme, že problémy s vlky mají chovatelé už více než 5 let a odpovídající komplex potřebných opatření a náhrad pro ně stále není.


[1] Asociace soukromého zemědělství, Svaz chovatelů ovcí a koz, Svaz chovatelů masného skotu, PRO-BIO – svaz ekologických zemědělců, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

[3] Zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

[5] Žadatelé měli zájem především o stavbu pevných oplocení (vč. pevného ohradníku z několika řad vodičů), celkem v 57 schválených/podpořených žádostech. Dále o vodivé sítě (ve 40 schválených/ podpořených projektech), košár (ať už pevný či mobilní, celkem ve 25 schválených/podpořených projektech), mobilní ohradník (celkem ve 12 schválených/podpořených projektech) a fotopasti (celkem ve 34 projektech). Bylo pořízeno celkem 24 pasteveckých psů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu byla zpočátku nastavena na 250.000 Kč, ale protože  na tuto minimální hranici nedosáhli drobní chovatelé, snížila se na 100.000 Kč.

Zdroj: navratvlku.cz