Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.6.2022

Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023, který se uskuteční ve dnech 14. – 17. února 2023.

S cílem podpořit české firmy v oblasti bio potravin na evropském i světovém trhu připravuje Ministerstvo zemědělství národní expozici o velikosti 216 m2 umístěnou v hale 4A na veletrhu BIOFACH na Norimberském výstavišti. Firmy ve společné expozici budou moci kromě vlastního info pultu a vitríny využít i společné zázemí a budou zařazeny v Průvodci expozicí (brožura oficiální účasti ČR).

Účast firem na tomto veletrhu je podporována v rámci dotačního podprogramu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (částečná úhrada pronájmu výstavní plochy, úhrada registračního poplatku) dle podmínek, jež budou upravovat „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023“ – viz informace v Příloze 3 a na webových stránkách eagri.cz v Proexportním okénku zde.

Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství, firmy si objednají vlastní plochu o velikosti 8 m2 (ve společné expozici se počítá s účastí max. 17 firem).

Přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu BIOFACH 2023 je nutno zaslat nejpozději do 10. 7. 2022 (viz. Příloha 1 a 2).

Veškeré informace budou současně zveřejněny na www.eagri.cz.

Upozornění!
V případě velkého zájmu je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství.

 

Příloha 1

Informace o veletrhu
Mezinárodní veletrh biopotravin BIOFACH 2023 se koná každoročně společně s veletrhem VIVANESS na výstavišti Messe Nürnberg. Veletrh je otevřen od 9-18 hodin, poslední den od 9-17 hodin.
Více informací o veletrhu naleznete na www.biofach.de

Podmínky účasti na veletrhu
Každá ze zúčastněných firem se bude podílet na nákladech na realizaci expozice v následující výši: – podíl na nájemném výstavní plochy expozice 8 m2 (cena 224 EUR/ 1 m2) = cca 44.083,- Kč
– registrační poplatek výstaviště – (815 EUR) = cca 20.049,- Kč
– Celkem (dle aktuálního kursu, ke dni 23.5.2022, 1 EUR=24,60 Kč) = cca 64.132,- Kč

O refundaci nákladů na pronájem výstavní plochy a registrační poplatek (kromě poplatku veletržní správě, tzv. Auma Fee) mohou firmy požádat podáním Žádosti o dotaci a doložením dokladů zpětně po veletrhu během června 2023, a to elektronicky přes Portál farmáře (bližší informace na www.eagri.cz – Proexportní okénko zde.

V rámci těchto nákladů budou mít všichni vystavovatelé v expozici Ministerstva zemědělství k využití:
– prezentační prostor s informačním pultem a standardní výstavní vitrínou (nechlazenou)
– možnost využívat společných jednacích prostor (stůl se židlemi) a zázemí stánku (sklad, kuchyňka)
– elektrickou přípojku 220V
– 2 vystavovatelské průkazy
– zápis do oficiálního katalogu veletrhu
– zápis v Průvodci expozicí – brožura oficiální účasti ČR
– asistenci při přípravě účasti a v průběhu veletrhu

Firmy si samostatně hradí náklady spojené s fyzickou účastí na tomto veletrhu – cestovní náklady a ubytování zastupujících osob, dopravní a celní náklady na prezentované produkty a nadstandardní vybavení výstavního prostoru či individuální služby.

Přihlášky k účasti je nutno do 10. 7. 2022 zaslat na obě místa viz níže!!!:

– Přihlášky na veletrh Biofach 2023 (Application Form) zaslat v elektronické podobě (on-line) na www.biofach.de
– Přihlášky do společné expozice MZe (Příloha 2 akvizičního dopisu) zaslat na email jitka.borkovcova@mze.cz, v kopii na info@proveletrhy.cz

O přijetí či nepřijetí do společné expozice MZe budou firmy vyrozuměny po přidělení plochy veletržní správou během podzimu 2022. V případě dotazů týkajících se organizačních záležitostí společné expozice kontaktujte prosím paní Naďu Lichte (info@proveletrhy.cz).

UPOZORNĚNÍ: Finální rozhodnutí o konání oficiální účasti bude učiněno na základě dostatečného zájmu firem. Zároveň je účast v rámci oficiální expozice omezena velikostí dostupné plochy a tedy:

• v případě, že bude odpovídat počet přihlášených firem velikosti objednané plochy, budou žádosti akceptovány dle pořadí doručení přihlášky.
• V případě, že bude zájem větší, než je velikost objednané plochy, je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství. V takovém případě budou ve výběru upřednostňováni prvovýrobci s potravinářskou či zemědělskou produkcí tuzemských surovin. Současně budou upřednostňovány firmy s ohledem na možnosti exportu do dané destinace. Firmy o tomto budou informovány přes zástupce MZe.

Ministerstvo zemědělství dále upozorňuje, že umístění v expozici na základě podání přihlášky není nárokovou záležitostí. Veškeré náklady, které učiní dané subjekty (ubytování a další náklady související s konáním či účastí na akci) jdou plně k tíži daných firem a jsou právně na organizátorovi či realizátorovi nevymahatelné.

Vzhledem k současné vážné epidemiologické situaci ve světě související se šířícím s onemocněním Covid-19 bude účast firem možná jen s dodržením všech hygienických podmínek, vyhlášených příslušnou veletržní správou a Ministerstvem zemědělství. Při plánování účasti musí každá z přihlášených firem rovněž počítat s krajní variantou posunutí termínu výstavy či jejím úplném zrušení v daném roce.

Příloha 2

Přihláška k účasti na veletrhu BIOFACH 2023 ve společné expozici MZe
Název firmy:

Sídlo (adresa včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Web:

Stručný profil firmy:

V ………………………….. dne …………….                                                 …………………………………………………                                                                                                                                           odpovědný zástupce firmy
(podpis a razítko)

Příloha 3

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2022 DO 31. 5. 2023

Všichni žadatelé budou postupovat při podávání žádostí o dotaci na veletrhy konané od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 následujícím způsobem:

Každý žadatel bude podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci elektronicky na Portálu farmáře SZIF, a to v období od 1. do 30. 6. 2023.

Více informací k dotačnímu titulu 9.H. včetně příruček k podání žádosti a dokladů naleznete na webu SZIF zde.

KONTAKTY

Kontaktními osobami pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. jsou pracovníci RO SZIF dle sídla firmy žadatele (kontakty na pracoviště RO SZIF), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Dr. Ing. Emerich Vacek (emerich.vacek@mze.cz) a Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitka.borkovcova@mze.cz).

 

Přílohy: Akviziční dopis BioFach 2023

BIOFACH-2023-Special-conditions-for-participation (1)