Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.6.2022

Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2023, který se uskuteční ve dnech 14. – 17. února 2023.

S cílem podpořit české firmy v oblasti bio potravin na evropském i světovém trhu připravuje Ministerstvo zemědělství národní expozici o velikosti 216 m2 umístěnou v hale 4A na veletrhu BIOFACH na Norimberském výstavišti. Firmy ve společné expozici budou moci kromě vlastního info pultu a vitríny využít i společné zázemí a budou zařazeny v Průvodci expozicí (brožura oficiální účasti ČR).

Účast firem na tomto veletrhu je podporována v rámci dotačního podprogramu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (částečná úhrada pronájmu výstavní plochy, úhrada registračního poplatku) dle podmínek, jež budou upravovat „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023“ – viz informace v Příloze 3 a na webových stránkách eagri.cz v Proexportním okénku zde.

Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství, firmy si objednají vlastní plochu o velikosti 8 m2 (ve společné expozici se počítá s účastí max. 17 firem).

Přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu BIOFACH 2023 je nutno zaslat nejpozději do 10. 7. 2022 (viz. Příloha 1 a 2).

Veškeré informace budou současně zveřejněny na www.eagri.cz.

Upozornění!
V případě velkého zájmu je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství.

 

Příloha 1

Informace o veletrhu
Mezinárodní veletrh biopotravin BIOFACH 2023 se koná každoročně společně s veletrhem VIVANESS na výstavišti Messe Nürnberg. Veletrh je otevřen od 9-18 hodin, poslední den od 9-17 hodin.
Více informací o veletrhu naleznete na www.biofach.de

Podmínky účasti na veletrhu
Každá ze zúčastněných firem se bude podílet na nákladech na realizaci expozice v následující výši: – podíl na nájemném výstavní plochy expozice 8 m2 (cena 224 EUR/ 1 m2) = cca 44.083,- Kč
– registrační poplatek výstaviště – (815 EUR) = cca 20.049,- Kč
– Celkem (dle aktuálního kursu, ke dni 23.5.2022, 1 EUR=24,60 Kč) = cca 64.132,- Kč

O refundaci nákladů na pronájem výstavní plochy a registrační poplatek (kromě poplatku veletržní správě, tzv. Auma Fee) mohou firmy požádat podáním Žádosti o dotaci a doložením dokladů zpětně po veletrhu během června 2023, a to elektronicky přes Portál farmáře (bližší informace na www.eagri.cz – Proexportní okénko zde nebo barbora.legezova@szif.cz).

V rámci těchto nákladů budou mít všichni vystavovatelé v expozici Ministerstva zemědělství k využití:
– prezentační prostor s informačním pultem a standardní výstavní vitrínou (nechlazenou)
– možnost využívat společných jednacích prostor (stůl se židlemi) a zázemí stánku (sklad, kuchyňka)
– elektrickou přípojku 220V
– 2 vystavovatelské průkazy
– zápis do oficiálního katalogu veletrhu
– zápis v Průvodci expozicí – brožura oficiální účasti ČR
– asistenci při přípravě účasti a v průběhu veletrhu

Firmy si samostatně hradí náklady spojené s fyzickou účastí na tomto veletrhu – cestovní náklady a ubytování zastupujících osob, dopravní a celní náklady na prezentované produkty a nadstandardní vybavení výstavního prostoru či individuální služby.

Přihlášky k účasti je nutno do 10. 7. 2022 zaslat na obě místa viz níže!!!:

– Přihlášky na veletrh Biofach 2023 (Application Form) zaslat v elektronické podobě (on-line) na www.biofach.de
– Přihlášky do společné expozice MZe (Příloha 2 akvizičního dopisu) zaslat na email jitka.borkovcova@mze.cz, v kopii na info@proveletrhy.cz

O přijetí či nepřijetí do společné expozice MZe budou firmy vyrozuměny po přidělení plochy veletržní správou během podzimu 2022. V případě dotazů týkajících se organizačních záležitostí společné expozice kontaktujte prosím paní Naďu Lichte (info@proveletrhy.cz).

UPOZORNĚNÍ: Finální rozhodnutí o konání oficiální účasti bude učiněno na základě dostatečného zájmu firem. Zároveň je účast v rámci oficiální expozice omezena velikostí dostupné plochy a tedy:

• v případě, že bude odpovídat počet přihlášených firem velikosti objednané plochy, budou žádosti akceptovány dle pořadí doručení přihlášky.
• V případě, že bude zájem větší, než je velikost objednané plochy, je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství. V takovém případě budou ve výběru upřednostňováni prvovýrobci s potravinářskou či zemědělskou produkcí tuzemských surovin. Současně budou upřednostňovány firmy s ohledem na možnosti exportu do dané destinace. Firmy o tomto budou informovány přes zástupce MZe.

Ministerstvo zemědělství dále upozorňuje, že umístění v expozici na základě podání přihlášky není nárokovou záležitostí. Veškeré náklady, které učiní dané subjekty (ubytování a další náklady související s konáním či účastí na akci) jdou plně k tíži daných firem a jsou právně na organizátorovi či realizátorovi nevymahatelné.

Vzhledem k současné vážné epidemiologické situaci ve světě související se šířícím s onemocněním Covid-19 bude účast firem možná jen s dodržením všech hygienických podmínek, vyhlášených příslušnou veletržní správou a Ministerstvem zemědělství. Při plánování účasti musí každá z přihlášených firem rovněž počítat s krajní variantou posunutí termínu výstavy či jejím úplném zrušení v daném roce.

Příloha 2

Přihláška k účasti na veletrhu BIOFACH 2023 ve společné expozici MZe
Název firmy:

Sídlo (adresa včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Web:

Stručný profil firmy:

V ………………………….. dne …………….                                                 …………………………………………………                                                                                                                                           odpovědný zástupce firmy
(podpis a razítko)

Příloha 3

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2022 DO 31. 5. 2023

Všichni žadatelé budou postupovat při podávání žádostí o dotaci na veletrhy konané od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 následujícím způsobem:

Každý žadatel bude podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci elektronicky na Portálu farmáře SZIF, a to v období od 1. do 30. 6. 2023.

Více informací k dotačnímu titulu 9.H. včetně příruček k podání žádosti a dokladů naleznete na webu SZIF zde.

KONTAKTY
Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. na SZIF je Ing. Barbora Legezová (barbora.legezova@szif.cz).

 

Přílohy: Akviziční dopis BioFach 2023

BIOFACH-2023-Special-conditions-for-participation (1)