Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.5.2023

MŽP: Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva z Národního plánu obnovy byla pro žadatele právě otevřena.

„Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby  plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní,“ popisuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší,“ konstatuje Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží (MVN) lze získat na realizaci  jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že  dílčí rekonstrukce MVN povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a  k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a pro 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele jsou na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR [3].

V nejbližších dnech se také otevře další výzva, je určena na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrhy konkrétních opatření, která mohou pomoci.

Ilustrační foto: rybník Kuře, Josef Havelka