Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.8.2022

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Vzhledem k výskytu sucha v roce 2022 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem.

Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a § 16 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření).

Oznámení zásahu vyšší moci – suchem je nutné podat na formuláři k tomu určeném, který je ke stažení na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře SZIF. Relevantními pro uznání zásahu vyšší moci jsou díly půdních bloků, ke kterým je sucho doloženo Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Pro  ohlášení zásahu vyšší moci není nutné individuálně dokládat potvrzení ČHMÚ, Ministerstvo zemědělství tyto mapy pro rok 2022 zajistilo a jsou již přeneseny do evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), kde je informace o suchu vztažena k jednotlivým dílům půdních bloků.

Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci.

Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.