Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.9.2018

Ministerstvo zemědělství přispělo v roce 2017 na vodní hospodářství částkou 3,1 miliardy korun. To je 61 % z celkové státní podpory

V České republice loni vzrostl počet domácností napojených na vodovodní i kanalizační
infrastrukturu. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky
v roce 2017, kterou dnes Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního
prostředí předložilo vládě. Státní podpora do vodního hospodářství dosáhla 5 miliard
korun.
„I díky prostředkům Ministerstva zemědělství stoupl počet domácností připojených na pitnou
vodu a kanalizaci. Vodovodní síť byla prodloužena o 903 kilometrů, kanalizační o 1 350
kilometrů. Přibylo 58 nových čistíren odpadních vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
V roce 2017 představovala státní podpora do vodního hospodářství částku 5 miliard korun.
Z toho Ministerstvo zemědělství přispělo více než 61 % (téměř 3,1 miliardy korun), Ministerstvo
životního prostředí 33 % (více než 1,6 miliardy korun), Ministerstvo dopravy necelými 6 % (0,3
miliardy korun).
Ministerstvo zemědělství loni rozdělilo nejvíce peněz na údržbu i výstavbu nových vodovodů
a kanalizací, obnovu a údržbu rybníků a drobných vodních toků a také na protipovodňová
opatření, jejichž součástí je i zadržování vody v krajině.
V roce 2017 bylo zásobováno z vodovodů přibližně 10 milionu lidí (nárůst o 55 tisíc), tedy 94,7
% z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 94,4 %). V domech připojených na
kanalizaci žilo více než 9 milionů lidí (nárůst o 108 tisíc), tj. 85,5 % z celkového počtu obyvatel
(v roce 2016 to bylo 84,7 %). Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 58 na celkových 2 612.
Vybrané údaje za rok 2017
 Základní hydrologická síť – 99,198 tisíc km vodních toků
 Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou – 10,027 mil. (94,7 %) – nejvíce Praha,
Karlovarský kraj (100 %) a Moravskoslezský kraj (99,9 %), nejméně Plzeňský kraj (85 %)
a Středočeský kraj (86,4 %)
 Spotřeba vody – voda fakturovaná domácnostem – 88,7 l/os/den (meziroční nárůst
o 0,4 l/os/den)
 Obyvatelstvo připojené na kanalizaci – 9,052 mil. (85,5 %) – nejvíce Karlovarský kraj (99,3
%) a Praha (99,2 %), nejméně kraj Středočeský (73,4 %) a Liberecký (69 %)
 Délka vodovodní sítě 78 584 km (prodlouženo o 903 km)
 Délka kanalizační sítě 48 491 km (prodlouženo o 1 350 km)
 Počet čistíren odpadních vod – 2 612 ks (zvýšen o 58 ks)
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
 Produkce tržních ryb – 21 685 t (20 767 t z rybníků)
Státní finanční podpora v oblasti vodního hospodářství – 5 miliard Kč
 Programy Ministerstva zemědělství – 3,1 miliardy Kč:
o oblast vodovodů a kanalizací:
– 81 akcí zaměřených na vodovody (445 mil. Kč),
– 143 akcí zaměřených na kanalizace (1 224 mil. Kč),
– zvýhodněné úvěry – úhrady úroků (89 úvěrů ve výši 14 mil. Kč)
o protipovodňová ochrana – 61 akcí (655 mil. Kč)
o správa drobných vodních toků a malých vodních nádrží ve vlastnictví státu – 480
akcí (519 mil. Kč) – součástí je i podpora zadržování vody v krajině
o podpora retence vody v krajině – 12 akcí (31 mil. Kč)
o na závlahy – 6 akcí (4 mil. Kč)
o podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů – 40 akcí (15 mil. Kč)
o Operační program Rybářství 2014–2020 – 80 projektů (82 mil. Kč)
o Program rozvoje venkova (pozemkové úpravy – oblast vodního hospodářství) –
102 mil. Kč
 Programy Ministerstva životního prostředí – 1,7 miliardy Kč:
o Podpora ze státního rozpočtu (MŽP):
 Operační program Životní prostředí 2014–2020 (oblast vodního
hospodářství) – 1 583 mil. Kč
 národní program – 76 mil. Kč
o Podpora ze Státního fondu životního prostředí: národní programy – 44 mil. Kč
 Státní fond dopravní infrastruktury – 0,3 mil. Kč
Výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství:
o Ministerstvo zemědělství – 35,3 mil. Kč
o Ministerstvo životního prostředí – 19,9 mil. Kč
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství