Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.8.2018

Ministerstvo vychází zemědělcům vstříc kvůli nedostatku krmiva. V méně příznivých oblastech upravuje příkrm na pastvinách a sekání chráněných luk

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku krmiva pro dobytek upravilo Ministerstvo
zemědělství některá pravidla Programu rozvoje venkova (PRV). V oblastech s přírodním
omezením (ANC) upravuje podmínky plateb s přímou vazbou na stavy hospodářských
zvířat. Již nyní mohou zemědělci přikrmovat hospodářská zvířata na druhově bohatých
pastvinách, mohou také dříve pokosit louky zařazené do titulu Ochrana chřástala
polního, pokud jim to povolí orgán ochrany přírody.
Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti s letošním
dlouhotrvajícím suchem, zejména s ohledem na nutnost zajištění krmiva pro hospodářská
zvířata. Z toho důvodu již v průběhu července a srpna povolilo za určitých podmínek příkrm
na druhově bohatých pastvinách, pokud zemědělec ohlásí Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (SZIF) zásah vyšší moci. To samé platí i pro pokosení půdních bloků
zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, tam je ještě potřebný souhlas místně
příslušného orgánu ochrany přírody. Zemědělec pak nemusí individuálně doložit potvrzení o
suchu od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Státní zemědělský intervenční
fond si sám zajistí mapy od ČHMÚ a na jejich základě sucho posoudí.
Pobyt hospodářských zvířat na pastvině není povinný do konce září/října, jak se někdy
mylně zemědělci domnívají. Žádná taková podmínka nevyplývá z nařízení vlády o
environmentálních opatřeních PRV. V rámci Agro-environmentálně-klimatických opatření je
pouze stanovena povinnost provést do 31. října druhou seč nebo pastvu.
Nad rámec výše uvedených opatření Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení
vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními, která začne platit v nejbližších dnech. Cílem je upravit
podmínky plateb v roce 2019 a 2020. Žadatelé budou moci snížit stavy hospodářských zvířat
v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na zimu, aniž by jim hrozilo
nesplnění podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Bude
tak zajištěno, že žadatelé postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce
2019 a 2020 kvůli nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující
živočišnou výrobou.
Václav Tampír
vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství