Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.12.2021

Milostivé léto pro dlužníky

Ministerstvo zemědělství upozorňuje dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.

Milostivé léto se týká dlužníků veřejných institucí a firem. Pokud splatí původní dlužnou částku, jistinu, a 908 korun na odměně exekutorovi, tak se jim odpustí penále, úroky a další platby. Léto začalo 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022.

Zákon mimo jiné umožňuje povinným v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit jistinu pohledávky a náklady exekutora v případě, že oprávněným je veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán exekučně. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci, k platbě musí uvést, že vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021Sb., část 2, čl. IV, bod 25 (ve sdělovacích prostředcích pod titulkem „Milostivé léto“). Při splnění podmínek definovaných v právní úpravě exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství.

Podmínky:

  1. Dluh, který je možné během milostivého léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo ve společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.Dluh už je v exekuci. Pokud v ní ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není možné milostivé léto uplatnit.
  2. Dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce.
  3. Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin a dluhy vzniklé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu. Milostivé léto se však nevztahuje ani na dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném či na náhradním výživném.

Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.

Právně je institut milostivého léta upraven zákonem č. 286/2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon byl dne 30. července 2021 uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR.

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy