Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.9.2023

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 4

Souhlasná stanoviska, povolení a výjimky vydávané orgány ochrany přírody

Při zakládání agrolesnických systémů v souladu nařízením vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení
podmínek provádění opatření agrolesnictví (dále „NV“), potřebuje žadatel ve specifických případech
k žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podávané do 30. 11. doložit:
souhlasné stanovisko se zakládáním agrolesnických systémech v lokalitách soustavy Natura 2000 (§ 6
odst. 4, písm. d) a e)), povolení pro výsadbu nepůvodního druhu nebo křížence (§ 6 odst. 5 písm. a))
nebo výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích (§ 6 odst. 5 písm. b)).

Celé znění ZDE