Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.8.2023

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 3

V Praze dne 10. srpna 2023

Sadební materiál ovocných dřevin – výjimka z pravidel ekologického zemědělství.

Agrolesnictví představuje způsob hospodaření, kdy se stejný pozemek využívá k pěstování dřevin i k zemědělské produkci, a to nejen z plodin pěstovaných mezi pásy s dřevinami, ale také z vysazených dřevin, např. v podobě cenných sortimentů nebo ovoce. Subjekty hospodařící v režimu ekologického zemědělství, které plánují na některém z dílů půdních bloků založit agrolesnický systém, nesmí proto opomenout v případě použití konvenčního sadebního materiálu ovocných dřevin a keřů požádat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále ÚKZUZ) o výjimku z pravidel ekologického zemědělství. Pokud se nejedná o ekologický sadební materiál, je potřeba v souladu s bodem 1.8.5. (1.8.5.1) přílohy II část I nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/848, o ekologické produkci a označování ekologických produktů žádat o povolení k použití rozmnožovacího materiálu rostlin, kterými se rozumí i sadební materiál ovocných dřevin, z přechodného období nebo konvenční produkce. Toto
povolení se uděluje ve správním řízení, tj. ve lhůtě do 30 dnů, a to pouze jednotlivým uživatelům vždy na jeden kalendářní rok. O toto povolení se žádá na formuláři, který je přiložen k tomuto metodickému listu.

Vyplněnou žádost lze podat prostřednictvím datové schránky s adresou ugbaiq7 (není nutný elektronický podpis), případně zaslat podepsanou žádost poštou na adresu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4/4
150 00 Praha 5 – Motol

Lze rovněž využít elektronické podání prostřednictvím Portálu farmáře. Po otevření formuláře „Zadání výjimky použití konvenčního osiva“, je třeba v části „Předmět výjimky“ (Přidat výjimku) vybrat „osiva“, z výběru zadat „nespecifikováno“(na konci seznamu). Pak lze vyplnit odrůdy ovocných dřevin a počty kusů. Postup znázorněn v příloze.

Příloha č. 1: Formulář žádosti – výjimka EZ
Příloha č. 2: Postup podání elektronické žádosti – Portál farmáře