Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.7.2023

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 1

V Praze dne 3. července 2023

Výsadba lesních dřevin v agrolesnických systémech – sadební materiál, přemístění z členských států EU.

Sadební materiál lesních dřevin pro zakládání agrolesnických systémů v souladu s nařízením vlády č. 140/2023 Sb. lze objednat v českých lesních školkách. Adresář členů Sdružení lesních školkařů ČR je k dispozici na stránkách: www.lesniskolky.cz, kde jsou členové rozděleni do jednotlivých regionů. V Katalogu členských subjektů Sdružení lesních školkařů, z. s., který lze dohledat pod záložkou „ke stažení“, je možné vyhledat školkaře, který pěstuje poloodrostky a odrostky. Výběr sadebního materiálu ze stejného regionu a přírodní lesní oblasti je klíčový pro ujímavost, životaschopnost, odolnost a růst vysazovaných dřevin.

Všechny sazenice lesních dřevin jsou opatřeny průvodním listem. Kromě identifikačních údajů, je zde uváděno mj. číslo licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, kategorie reprodukčního materiálu, číslo potvrzení o původu, věk a způsob pěstování, parametry. Součástí průvodního listu je i rostlinolékařský pas (dále „RL pas“).

Podobu průvodního listu v České republice, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci na založení agrolesnického systému, uvádí Příloha č. 18 vyhlášky č. 59/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstva zemědělství.

V případě nedostatku sadebního materiálu je možné tento materiál zajistit v některé z lesních školek v zahraničí (EU), optimálně co nejblíže regionu, kde bude agrolesnický systém zakládán, aby nebyly dřeviny vystavovány stresu z rozdílných přírodních podmínek (nadmořská výška, teplota, vlhkost vzduchu) a nepříznivých vlivů působících během veškeré manipulace (přemisťování na velkou vzdálenost). Všechny rostliny, tedy i sazenice pro agrolesnické systémy, musejí být při přemísťování po území EU opatřeny RL pasy. Povinný obsah a formát RL pasů stanovuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313. Vzory RL pasů jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. RL pasy mohou být k rostlinám (příslušné obchodní jednotce) připojeny buď přímo fyzicky (ve formě návěsky, samolepky na květináči, zápichu), nebo uvedeny na doprovodné obchodní dokumentaci, popř. průvodním listu pro sadební materiál lesních dřevin. RL pas dokladuje absenci škůdců a patogenů rostlin, které jsou na území EU regulovány.

DŮLEŽITÉ: Česká republika je chráněnou zónou pro Cryphonectria parasitica, původce korové nekrózy kaštanovníku. Z tohoto důvodu jsou pro přemísťování rostlin kaštanovníku (Castanea spp.) a dubu (Quercus spp.) do chráněné zóny (celá ČR) a v rámci chráněné zóny vyžadovány RL pasy pro chráněnou zónu s uvedením Cryphonectria parasitica nebo ENDOPA (EPPO kód1 tohoto škodlivého organismu). Vzory RL pasů pro chráněnou zónu jsou uvedeny v části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313.

Podmínkou vydání RL pasu pro chráněnou zónu je splnění podmínek uvedených v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2072 (příloha X, bod 20. pro rostliny Castanea a bod 21. pro rostliny Quercus).
I při použití sadebního materiálu z jiného státu EU přikládá žadatel o dotaci na založení agrolesnického systému kromě průvodního listu, jehož podoba se může v jednotlivých členských státech lišit, RL pas (pokud není přímou součástí průvodního listu stejně jako v ČR). RL pasy musejí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 uchovávány po dobu tří let.

1 jedinečné a neměnné kódové označení pro rostliny, škůdce a patogeny podle organizace EPPO
– European and Mediterranean Plant Protection Organization