Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.12.2021

Máme připravený nový program podpory zejména malých farmářů, jejichž stáda ohrožují vlci

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR i jednotlivými hospodáři připravilo návrh nového národního dotačního programu zacíleného na zajištění prevence vzniku škod na stádech, ohrožených návratem vlků do české krajiny. Dotační program se snaží podpořit pastevní hospodaření, klíčové pro péči o druhově bohatou krajinu v ČR, a zlepšit ochranu chovů v regionech, kde dochází ke škodám způsobenými vlky. Program má pomoci drobným hospodářům k realizaci preventivních opatření jako jsou mobilní elektrické ohradníky a především pak všem hospodářům ulehčit od (více)nákladů nezbytných k zajištění péče o hospodářská zvířata v oblastech s výskytem vlka, kde je nezbytná častější kontrola chovaných zvířat, údržba ochranných opatření nebo péče o pastevecké psy.

„Máme tu výhodu, že se problematice nejen péče o vlka jako o chráněný druh, ale konfliktům v krajině, které s ním souvisí, věnujeme systematicky a v průběhu dvouleté realizace Programu péče pro vlka obecného o to více. Udělali jsme zásadní kroky pro zlepšení situace – připravili jsme pohotovostní plán pro řešení situací s problematickými jedinci vlků, intenzivně řešíme novelu zákona o náhradách škod, o problematice kvalitně informujeme veřejnost i hospodáře na stránkách navratvlku.cz a teď přicházíme s koncepcí konkrétní rychlé pomoci zejména pro malé hospodáře, snadno dosažitelnou a řešící jejich každodenní starost o zabezpečení chovaných zvířat,“ vysvětluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministerstvo projednalo se zástupci chovatelů z cílových regionů, chovatelských organizací i Asociace soukromého zemědělství ČR podmínky navrhovaného dotačního titulu tak, aby jeho vznik byl možný v co nejkratší době. Program chce pomocí co nejjednoduššího a nejefektivnějšího čerpání dotací přispět k řešení palčivého problému spojeného s péčí o krajinu. Výsledkem dnešního jednání je shoda na nastavení nového národního dotačního programu pro nejbližší roky. Kromě podpory na investiční náklady (pořízení opatření), poskytované z evropského OPŽP, by finanční zdroje pro hospodáře měly být doplněny novým národním programem. V jeho rámci (prvním podpogramu) se počítá s podporou drobných opatření, druhý podprogram pak nabídne dotace k úhradě vícenákladů spojených s ochranou stád a údržbou ochranných opatření např. na častější podsekávání elektrických ohradníků, přehánění ovcí nebo péči o pastevecké psy.

„Národní program je pro nás zásadním východiskem, protože řada chovatelů zejména menších hospodářských zvířat se opravdu již dlouhou dobu potýkala s nečekanými a často vysokými náklady na zabezpečení svých stád a nutností měnit svůj způsob hospodaření v kontextu návratu vlka. Takový podpůrný program považujeme za adekvátní řešení situace chovatelů v ČR ve vlčích oblastech a také za výsledek odpovědného vyhodnocení situace ze strany úřadů. Vážíme si dobré komunikace s MŽP na toto téma,“ komentuje Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Dotační program je jednou z aktivit schváleného Programu péče o vlka obecného, jehož realizace vede ke snížení konfliktu mezi populací navracejících se vlků a hospodářskými zájmy člověka. „Za klíčovou považuji především oblast prevence vzniku škod, tedy ochrany hospodářských zvířat, a proto se naše pozornost nyní soustředí na nastavení podmínek nového Operačního programu Životní prostředí, který umožňuje hradit investiční opatření, a na přípravu a spuštění nového národního titulu, cílícího na pomoc hospodařícím subjektům z hlediska nákladů, které jim při ochraně stád vznikají. Tato podpora musí být efektivní a co nejméně administrativně náročná, proto je pro nás spuštění národního titulu zásadní prioritou,“ shrnuje Vladimír Dolejský, náměstek pro ochranu přírody a krajiny MŽP.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí