Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.8.2018

Malý rybník na vlastním pozemku půjde postavit snadněji, úřadům jej postačí pouze ohlásit

Výrazně jednodušší podmínky pro stavbu malých vodních nádrží na vlastním pozemku
navrhuje Ministerstvo zemědělství (MZe) v připravované novele vodního zákona.
Rybníky do dvou hektarů s výškou hráze do 1,5 metru nově bude možné postavit tzv.
na ohlášení. Jde o další z mnoha opatření pro zadržení vody v krajině.
„Chceme, aby si lidé na vlastním pozemku mohli malý rybník postavit snadněji než dosud. Jde
o další z mnoha opatření, které děláme pro zadržení vody v krajině. Malé rybníky podpoří
biodiverzitu, vegetaci a celkově zlepší krajinný ráz, který bude odolnější proti suchu,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman.
MZe chce zjednodušit také vytváření terénních úprav k zachycování srážkových vod. Terénní
úpravy s výškou do 1,5 metru, které pomohou zachytit rychlý odtok srážkových vod z polí, by
nově bylo možné vybudovat pouze na ohlášení. MZe proto bude usilovat, aby se do půl roku
změnil stavební zákon.
V současnosti MZe připravuje výstavbu dalších vodních nádrží a realizuje řadu dalších
opatření, která v budoucnu pomohou zajistit dostatek vody v obdobích sucha.
Pro posílení vodních zdrojů připravuje MZe navýšení zásobního prostoru Novomlýnských
nádrží o 9 milionů kubíků vody. „Chceme zvýšit maximální hladinu ve střední a dolní nádrži o
35 centimetrů. Technické řešení obou nádrží to umožňuje bez dalších nákladů. Díky tomu
budeme moci realizovat i navazující projekt závlahové soustavy pro pět tisíc hektarů vinic a
sadů,“ uvedl ministr Toman.
Připravuje se také vodní nádrž Vlachovice se zásobní kapacitou 29 milionů kubíků, která
pomůže zajistit dostatek vody na Zlínsku. Komplexní řešení vody na Rakovnicku zajistí
připravované nádrže Senomaty a Šanov s kapacitou 1,2 milionu kubíků, a Kryry, které pojmou
7 milionů kubíků vody. Tato soustava navíc bude posílena převodem vody z Nechranické
nádrže (schéma je součástí TZ).
Změna poldru Skalička v Pobečví na vodní nádrž se stálým napuštěním umožní využívat vodu
pro zemědělství v období sucha. Tato nádrž by díky plánované kapacitě 42 milionů kubíků
pomohla překlenout oba hydrologické extrémy, tedy povodně i sucho. Velký přínos by mělo
víceúčelové vodní dílo i pro řeku Moravu a zabezpečenost odběrů a minimálních průtoků.
V šesti pilotních lokalitách by v dohledné době měly vzniknout i jednoúčelové závlahové
nádrže, které by se plnily z vodních zdrojů v období dostatku vody. Plánují se na Rakovnicku,
v Podyjí (u Podhradí) nebo u Hustopečí na převáděnou vodu z Novomlýnských nádrží.
MZe podporuje také obnovu, rozvoj a rekonstrukci závlahových zařízení. V současnosti se
realizují projekty ve výši 180 milionů korun.
V rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“ běží již 493 akcí. Cílem programu je výrazné zlepšení
technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží. MZe dále podpořilo 67
akcí na obnovu a výstavbu rybníků. Zadržování vody a strukturu krajiny podporuje MZe rovněž
dotačním titulem pozemkové úpravy v rámci Programu rozvoje venkova, v tomto
programovém období celkovou částkou přibližně 3,2 miliardy korun. Pozemkové úpravy do
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
budoucna musí klást ještě větší důraz na vodní režim krajiny a z toho důvodu dojde k úpravě
metodiky jejich realizace.
Schéma varianty VD Kryry s propojením nádrží Senomaty a Šanov, kterou lze posílit
převodem z Ohře v profilu pod nádrží Nechranice.
Václav Tampír
vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství