Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.3.2023

LPIS, OCHRANNÉ PÁSY KOLEM VODNÍCH TOKŮ, ÚHOR, – KULTURY T,G,R,

LPIS

Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu. Abychom zajistili co možná největší informovanost v této záležitosti, bylo by z Vaší strany velice vhodné provést taková opatření na Portálu farmáře v uživatelském nastavení vedoucí k odběru novinek z této tématické oblasti. Jejich prostřednictvím pak budete informováni o všech důležitých zprávách spojených s novou SZP.


Problematika pásů kolem vod

V návaznosti na zvýšený počet dotazů ve věci pásů kolem vod v LPIS uvádíme podrobnější informace o jejich implementaci do LPIS a případný návod, jak postupovat v případě nesouhlasu s jejich vymezením. Více po prokliku nadpisu novinky.

Dle nového nařízení vlády o přímých platbách účinného od 1. 4. 2023 musí zemědělci vymezit ochranný pás podél vody na své obhospodařované standardní orné půdě podél hranice DPB, která je do 6/10 metrů od stálého povrchového vodního útvaru. Pás musí být zatravněný a nesmí se na něm hnojit či používat postřiky. Jako nejrelevantnější zdroj informací o vodních útvarech byl zvolen polohopis ZABAGED, který je v LPIS využíván dlouhá léta. Z něho jsou převzaty vrstvy Vodní tok a Vodní plocha, z kterých jsou pro vymezení pásů podél vody používány pouze povrchové stálé vodní útvary. Následně podél hranice DPB, která je do vzdálenosti 6/10 metrů od hranice povrchového stálého vodního útvaru, je systémem vymezen minimální povinný rozměr ochranného pásu o šíři 6/12 metrů (rozdílné vzdálenosti a šířky platí pro různě vysokou dotaci). Na zemědělci pak už je, zda si pás reálně vymezí v minimálním povinném rozsahu, nebo si ho rozšíří a uzpůsobí vlastním potřebám na poli.  Vrstvu ZABAGED od ČÚZK Ministerstvo zemědělství odebírá pro potřeby aktualizace LPIS vždy v říjnové aktualizaci, z důvodu potřeby nových dat pro programátory nejpozději začátkem prosince. Ti pak připraví vrstvu v LPIS a během Vánoc spustí přepočet dat v celém LPIS dle aktualizovaného ZABAGEDu. Aktualizace vodstva v LPIS probíhá tedy jednou ročně a to na přelomu roku a na základě říjnových dat ZABAGED od ČÚZK. Všechno, co se tedy stihne na ČÚZK opravit do října, se v LPIS promítne od ledna následujícího roku. Pokud se tedy v současné době vyskytne problém s vymezením pásu podél vody z důvodu neaktuálnosti vrstvy (vodní tok typově neodpovídá záznamu v ZABAGED, vodní tok zanikl, vodní tok teče jinudy atd.), je potřeba se primárně obrátit na ČÚZK, nikoli na MZe, které vrstvu ZABAGED pouze přebírá, nikoli spravuje. Při zjištění výše uvedených nesouladů použijte prosím pro nahlášení těchto nesrovnalostí oficiální návrh k reklamaci přes Geoportál ČÚZK (https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?w=7). Následně bude Váš návrh prověřen širší pracovní skupinou a buď uznán a zapracován do ZABAGED, nebo zamítnut. Každopádně však k promítnutí případně schválených změn do LPIS dojde až při provedení aktualizace této vrstvy v LPIS na přelomu roku a teprve pak případně bude smazán i vymezený ochranný pás podél vody.


ÚHOR

  1. Nelze převod u kultury T na U pokud máte závazek AEKO nebo Naturu 2000 nebo CHKO nebo u nadstavbového titulu. Vratka by byla na celé období (DPB). V LPIS pomůže záložka Dotace/Zařazení do AEKO/EZ) nebo Podrobné/ZCHÚ a Natura.
  2. Pouze v roce 2023 se zatím řeší převod u kultury T na U. Neznamená to, že to bude dlouhodobé řešení. Měl by být na 2 roky (jako zel.úhor).

Zdroj: ČMSZP