Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.7.2024

Legislativní změny ve vztahu k ÚKZÚZ – podmínky hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změnách týkajících kontrol hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech, ve vztahu k prevenci a snížení znečištění vod dusičnany. Změny vychází z legislativy, která vstoupila v platnost 1. července 2024.

Dne 1. července 2024 nabyla účinnosti novela Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (na období 2024–2028), kterým je v České republice uplatňována tzv. nitrátová směrnice. Cílem směrnice je prevence a snížení znečištění vod dusičnany.

Novela mimo vývoje kvality vod zohledňuje vývoj klimatických podmínek, používání nových technologií, poznatků výzkumu i monitoringu hospodaření v zemědělských závodech. Při její aktualizaci byly zahrnuty návrhy a připomínky zemědělské praxe.

Nově bylo navrženo 12 zranitelných oblastí dusičnany, zahrnujících celkem 40 katastrálních území. Mezi další změny patří zejména:

  • snížení limitů přívodu dusíku v hnojivech u některých plodin, zejména u ozimé řepky a jarních plodin,
  • posunutí začátku zákazu hnojení u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem o dva týdny, v reakci na klimatickou změnu a zvyšující se podzimní teploty,
  • možnost přímého vyvážení chlévské mrvy ze stáje k uložení na zemědělský pozemek, bez nutnosti meziskladování ve zpevněných skladech, při nižší spotřebě použitého steliva,
  • zjednodušení administrativy při výpočtu bilance dusíku, nyní povinné pouze pro podniky s více než 30 hektary orné půdy,
  • zvýšení ochrany zdrojů pitné vody zavedením požadavků na šetrné hospodaření v okolí ochranných pásem vodních zdrojů prvního stupně při pěstování širokořádkových plodin na svažitých pozemcích, při pěstování kukuřice po sobě a při uložení hnojiv na zemědělské půdě.

Uvedené změny mají vliv nejen na zemědělce hospodařící ve zranitelných oblastech, ale také na žadatele o agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství a celofaremní ekoplatbu při dodržování minimálních požadavků na používání hnojiv.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.