Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.3.2018

JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2018

Jednotná žádost 2018

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)

• ruší se povinnost žadatelů zasílat na SZIF nápočty zvířat pro opatření Krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM) a pro opatření chov ovcí/koz
• retenční období pro obě opatření je nově od 15. června do 15. srpna

Greening

• změna typu EFA – zrušení souvratě, nahrazení ochranným pásem
• změna termínů pro pěstování meziplodin – letní varianta musí být vyseta do 31. července a ponechána minimálně do 24. září, ozimá varianta musí být vyseta do 6. září a ponechána minimálně do 31. října. Podsevy musí být přítomny od 1. srpna do 24. září
• změna výjimek pro plnění DP a EFA u zem. podniků s více než 75 % plochy orné/zem. půdy určené k pěstování trav, bylinných pícnin, luskovin, půdy ponechané ladem – zrušení limitu 30 ha pro ornou půdu, na kterou se způsoby využití nevztahují
• zákaz používání POR u EFA – Plodiny vázající dusík

Bílkovinné plodiny

• zásadní změnou je zrušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat v min. intenzitě 3 VDJ na 1 ha bílkovinných plodin => předpokládá se proto výrazné snížení stávající sazby.

AEKO – biopásy

• nově na základě novelizovaného předpisu (nařízení vlády č. 28/2018 Sb.) stačí ponechat biopás pouze do 15. března, namísto původního termínu 31 března.
• zapravit biopás do půdy a založit následný biopás je nově možné již od 16. března
• nejzazší termín pro založení biopásu 15. června zůstává nezměněn.

Welfare

• zásadní změnou je zrušení povinnosti žadatele deklarovat identifikační čísla dojnic a s tím související zrušení možnosti nahrazování a vyřazení těchto dojnic ze žádosti o dotaci
• nově bude vypláceno na:
– minimální denní počet zjištěných VDJ (podopatření Zvětšení lehacího prostoru a Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic)
– celkový počet zjištěných VDJ splňujících podmínky u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy


Zásadní změny u méně příznivých oblastí LFA/ANC 

Od roku 2018 nově nebude vyplácena podpora v rámci dotačního titulu LFA – platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dotační titul LFA bude od roku 2018 nahrazen dvěma samostatnými dotačními tituly:
• ANC – platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
• PPO – platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Pro každý z výše uvedených dotačních titulů (PPO a ANC) bude existovat samostatné nařízení vlády, která jsou aktuálně projednávána na vládě. Jejich účinnost by měla být v dubnu letošního roku.


ANC – převažující živočišná produkce

Dojde k rozdělení ANC na základě výrobního zaměření žadatele:
• převažující rostlinné výroby – nižší sazby
• převažující živočišné výroby – vyšší sazby

O převažující živočišnou výrobu, a tedy i nárok na vyšší sazbu, se jedná, pokud jsou splněny současně dvě podmínky:

1. Průměrná hodnota intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně) stanovených za každý den kontrolního období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který žadatel žádost o platbu podává, dosahuje nejméně 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy. Při výpočtu této intenzity se postupuje tak, že se vypočte intenzita chovu v každém dni kontrolního období od 1.1. do 31.12. a z těchto 365 hodnot se zjistí jediná průměrná hodnota – tzn. že se v rámci výpočtu průměru „zahladí“ případné krátkodobé výkyvy v důsledku obratu stáda.

2. Intenzita chovu hospodářských zvířat v každém dni kontrolního období od 1. června do 30. září kalendářního roku, na který se žádost o platbu vztahuje, dosahuje nejméně 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní porost, trvalá kultura). V tomto případě se posuzuje 122 hodnot intenzity chovu (30 dní červen + 31 dní červenec + 31 dní srpen + 30 dní září = 122 dní). Pokud v průběhu tohoto období klesne denní intenzita chovu pod 0,3 VDJ/ha z.p. nejvýše čtyřikrát, tyto čtyři dny se posuzovat nebudou a posoudí se jen 118 hodnot.

V případě, že žadatel nebyl ke dni 1.1.2017 evidován v IZR (popř. v LPIS), tak se podmínka průměrné hodnoty ICH za předcházející rok roku podání žádosti neposuzuje – tedy pro rozlišení výrobního zaměření žadatele slouží pouze denní hodnoty ICH v kontrolním období 1.6. – 30.9.2018.

Sazby v ANC oblastech:

 

 

Přechodně podporované oblasti (PPO)

• oblasti, které v důsledku nového vymezení oblastí s přírodními omezeními již nespadají do ANC, ale v minulosti spadaly do vymezení LFA => oblasti s přechodnou podporou (XOA a XOB)
• žádat na opatření PPO může pouze žadatel, který žádal o platbu v letech 2015 – 2017 (podle NV 72/2015 Sb.)
• platba bude poskytována maximálně po dobu tří let (2018-2020)
• kontrola dotačních podmínek je totožná s opatřením LFA (nařízení vlády 72/2015 Sb.)
• lze žádat na DPB s kulturou trvalý travní porost (T) nebo travní porost (G)
• žadatel musí být zemědělským podnikatelem, od 2018 nemusí být aktivním zemědělcem

Sazby v PPO oblastech: