Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.8.2020

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí meziplodiny

V Praze dne 21. srpna 2020
Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).
Dne 20. 8. 2020 zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) doporučení k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního. Současně byly vymezeny nejpostiženější území s výskytem hraboše polního na úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyšší a to okresy: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí, ve kterých bylo od 1. 7. do 14. 8. 2020 potvrzeno alespoň 5x dosažení či překročení 5násobku prahu škodlivosti, tj. že ÚKZÚZ potvrdil tyto extrémní výskyty alespoň na 5 lokalitách.
Z výše uvedených důvodů je možné, v těchto vyjmenovaných okresech, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše ponechat plochy bez osetí ozimou variantou meziplodiny. V případě uplatnění ohlášení vyšší moci na tuto variantu, musí být podáno ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí ozimé varianty meziplodiny a to před konečným termínem pro založení porostu. Toto ohlášení vyšší moci může být podáno pouze na díly půdních bloků, které se nacházejí v daných okresech.
Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel dokládat zveřejněné doporučení ÚKZÚZ k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního.
U okresů, které nejsou výše vymezeny, platí povinnost založit porost ozimé varianty meziplodiny. V případě, že meziplodina nevzejde, může žadatel podat ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, které bude doloženo Odborným posouzením o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního na předmětném DPB vydané ÚKZUZ a to v souladu s tiskovou zprávou zveřejněnou na webu SZIF dne 11. 8. 2020.
Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných
okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

Zdroj: SZIF