Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.8.2020

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního

V případě zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního a s tím spojené poškození porostu (nevzejití meziplodiny, zničení travního porostu apod.), může žadatel tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).
Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel předkládat Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního na předmětném DPB vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZUZ).
Na základě množících se dotazů veřejnosti k nezasetí meziplodiny sdělujeme, že žadatel musí zasít meziplodinu a až v případě, že z důvodu přemnožení hraboše polního plodina nevzejde, může podat ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nesplnění dané podmínky.
Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných
okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

Zdroj: SZIF