Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.5.2021

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního

V Praze dne 11. května 2021

V případě zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního a s tím spojené použití přípravku na ochranu rostlin na pozemcích zasažených kalamitním výskytem hraboše polního, může žadatel tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

Aplikace přípravku na ochranu rostlin Ratron GW (5071-0) pro aplikaci do nor, Stutox II (5114-
0) pro aplikaci do nor, Stutox II (5114-0) pro aplikaci rozhozem na povrch v souladu s mimořádnými nařízeními vydanými Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZUZ“), přičemž tyto přípravky lze použít v období od 9. 4. 2021 do 6. 8. 2021, a to nejvýše 3x, pokud trvá kalamitní výskyt hraboše polního.

Podané Ohlášení musí být doplněné „Záznamem z odborného šetření intenzity výskytu hraboše polního na základě podnětu žadatele“, který vydal ÚKZUZ, na základě podnětu žadatele k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření jeho kalamitního přemnožení.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu
žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy
a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných
okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

Zdroj: SZIF