Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.1.2024

Informace pro žadatele – prokazování produkce EZ 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupil v platnost zákon č. 277/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož součástí je i novela zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb.

Pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství (EZ) a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) pro dotační titul Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku, je stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny.

Podle §11 odst. 9) nařízení vlády č. 81/2023 Sb. je žadatel povinen vést a do 31. ledna 2024 doložit evidenci o minimálním výnosu převažující plodiny. Podmínku prokázání splnění minimální úrovně vlastní produkce prokáže žadatel obhospodařující více než 20 ha zemědělské půdy (vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy) předáním jím vedené evidence v elektronické podobě Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ) do tzv. Jednotného úložiště dat evidence hnojiv a výnosů (JUDEH). Žadatel obhospodařující méně než 20 ha zemědělské půdy (vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy) může předat tuto evidenci elektronicky na ÚKZÚZ) do tzv. Jednotného úložiště dat evidence hnojiv a výnosů (JUDEH), nebo doložit její kopii Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím Portálu farmáře.

V případě nesplnění minimální úrovně vlastní produkce, nebo nedoložení této evidence, bude žadateli vyplacena nižší dotace podle §15 odst. 10) a 11) nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Jak již bylo uvedeno, novela zákona o hnojivech vstoupila v platnost až 1. listopadu 2023, do té doby měli všichni zemědělci povinnost vést evidenci o hnojení a sklizni hlavního a vedlejšího produktu. Proto pro potřeby splnění podmínky pro EZ již stačí pouze tuto, ze zákona vedenou evidenci, předat na ÚKZÚZ, nebo SZIF.

 

Přílohy

Prokazování produkce v EZ za rok 2023
 STÁHNOUT(pdf, 868 kB)