Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.10.2023

Informace pro žadatele o dotaci na opatřeni Agrolesnictví 9. 10. 2023

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Váš zájem o nové opatření agrolesnictví, které vnímáme jako jeden z nástrojů adaptace
na změnu klimatu a udržitelný způsob hospodaření. Dovolujeme si Vás oslovit na základě Vámi podaného Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví, kde jste v souladu s nařízením
vlády k tomuto opatření uváděli maximální výměru, na které plánujete agrolesnický systém zakládat
a která může být tvořena součtem výměr několika DPB. V této souvislosti bychom rádi připomněli, že
pokud budete v letošním roce zakládat agrolesnický systém pouze na jednom DPB a v příštím roce
plánujete založit agrolesnický systém na dalších DPB, je potřeba podat na výměru dalších DPB
ohlášení znovu, a to již ve standardním termínu do 15. 5. 2024.

Opatření agrolesnictví je specifické tím, že se kombinuje pěstování dřevin s plodinami nebo
obhospodařováním travních porostů. V souvislosti s výsadbami dřevin se ve specifických případech
dokládá:
souhlasné stanovisko – v případě, že se jedná o výsadby plánované do oblastí Natura 2000
výjimku ze zákazů, pokud se jedná o výsadby plánované ve zvláště chráněných územích
povolení pokud uvažujete o výsadbě těchto dřevin: jírovec maďal, kaštanovník jedlý, líska turecká, jasan horský, ořešák černý (nepůvodní dřeviny) nebo ořešák – kříženec ořešáku černého a královského a geograficky nepůvodní topoly vč. kříženců s druhy původními.

Při využití ostatních druhů dřevin (domácích druhů lesních, pěstovaných ovocných dřevin a doplňkových ovocných keřů) se pro založení agrolesnického systému povolení nevyžaduje.
Podrobnosti jsou obsahem v metodického listu č. 4 (Metodický list k provádění opatření agrolesnictví
č. 4 | eAGRI).

Souhlasná stanoviska, výjimky ze zákazů či povolení se ukládají k dotčeným dílům půdních bloků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové opatření, podílí se na technickém zpracování vedle dotčených
orgánů ochrany přírody i ministerstvo zemědělství. Aby mohl být správně vygenerován předtisk žádosti
o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému, musí být souhlasná stanoviska (výjimky, povolení) nahrána do systému před podáním žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického
systému (tj. do 30. 11.) a k jednotlivým dílům půdních bloků jsou zaznamenávány i druhy vysazovaných
dřevin. K zajištění součinnosti Vás v nejbližší době bude kontaktovat pracovník odboru environmentálních podpor rozvoje venkova ministerstva zemědělství MZe.

Nejčastěji kladené dotazy Agrolesnictví 9. 10. 2023