Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.12.2018

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

V Praze dne 3. prosince 2018

Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2019 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:

  • v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné
    ukončení zemědělské činnosti
  • v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
    Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.

U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé, kteří:

  • v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení)
  • v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.

Ing. Lukáš Pelle
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem