Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.2.2020

Informace pro vlastníky k evidování ekologicky významného prvku (dále také „EVP“)

Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu státní správy, obce).

Poplatník si může uplatnit nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 novely zákona v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za předpokladu, že měl k 1. 1. 2020 krajinný prvek (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) zapsán v evidenci ekologicky významných prvků.

Celé znění ZDE