Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.6.2023

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů a změny vyplývající z novely vyhlášky o přípravcích na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů na povinnost poskytnutí dat o provedených aplikacích přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické podobě. Poprvé za období od 1. 7. do 31. 7. 2023 je třeba předat požadovaná data prostřednictvím webové služby Ministerstva zemědělství z aplikace na Portálu farmáře nebo komerčního softwaru do konce srpna 2023.

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., účinnou od 1. 7. 2023, se zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů půdy podle evidence půdy v LPIS povinnost převést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin do elektronické podoby, pokud již nejsou v této podobě vedeny, umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.

Podle definice „zemědělského podnikatele“, která je uvedena v zákonu o zemědělství (§ 2e), se jedná o subjekty provozující „zemědělskou výrobu“. Zemědělskou výrobou se rozumí: rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu a další činnosti vyjmenované v zákonu o zemědělství.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost poskytování dat o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě se vztahuje na subjekty, pokud obhospodařují dle evidence půdy v LPIS výměru nad 200 hektarů a provozují některou z činností, která spadá pod zemědělskou výrobu. Tzn., nejedná se pouze o subjekty podnikající v zemědělství, ale také hospodařící v lese, produkující osiva, sadbu a školkařské výpěstky.

Způsob a formát předávaných dat je stanoven novelou vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin č. 200/2023 Sb. ze dne 15. června 2023, která nabývá účinnosti 1. 7. 2023.

Dle ustanovení § 11 odst. 2 této vyhlášky je požadováno předávat data v elektronické podobě pouze prostřednictvím webové služby ministerstva zemědělství ve struktuře datového výstupu definovaného v příloze č. 5 k vyhlášce. Akceptovaným formátem pro předávání dat bude soubor výhradně ve formátu XMLS ohledem na položky datového výstupu, se bude povinnost předávání dat v elektronické podobě týkat použití přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku na pozemku identifikovaného kódem čtverce dílu půdního bloku a zkráceným kódem dílu půdního bloku dle LPIS a použití v objektu, tj. ve skladu rostlinných produktů, skleníku, v mořícím zařízení nebo jiném objektu, který bude identifikován označením ošetřovaného objektu.

Subjekty specifikované výše budou mít povinnost data o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin „poprvé“ poskytnout elektronicky do 31. 8. 2023, a to za období od 1. 7. do 31. 7. 2023. Další data budou zaslána do 30. 9. 2023 za období 1. 7. až 31. 8. 2023 (dále do 31. 10. 2023 za období 1. 7. až 30. 9. 2023, atd.). K danému tématu se uskutečnila dne 23. 6. 2023 schůzka s dodavateli komerčních SW, jejichž služeb využívají zemědělští podnikatelé. V rámci ní byli seznámeni se strukturou webové služby a principem zpracování dat, aby následně mohli provést potřebné úpravy, které budou umožňovat předávat data ve struktuře stanovené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 200/2023 Sb.

Novela vyhlášky č. 200/2023 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin v porovnání se zněním platným do 30. 6. 2023 stanovuje některé nové údaje, popř. upřesňuje rozsah těch stávajících. Jedná se o identifikaci subjektu, který tyto záznamy vede, přesnější vymezení údajů, které identifikují místo aplikac(zemědělský pozemek evidovaný v LPIS dle zákona o zemědělství, lesní pozemek dle vyhlášky o lesním hospodářském plánování, pozemek, který není ani v LPIS, ani se nejedná o lesní pozemek a označení objektu umožňující jeho přesnou identifikaci a umístění). Nově není od 1. 7. 2023 nutné uvádět název obce a okresu.

S ohledem na zpracování dat o statistice spotřeby přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků je třeba vést v záznamech výměru oseté nebo osázené plochy plodiny/dřeviny, datum výsevu nebo výsadby plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu) a datum ukončení pěstování plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu). Nově je od 1. 7. 2023 nutné uvádět také informaci o použití přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku ve směsi s přípravkem na ochranu rostlin nebo pomocným prostředkem nebo hnojivem (při sólo aplikaci se uvede „S“, při použití ve směsi „TM“),

Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci, včetně použití pomocných prostředků uvedených na trh dle nařízení EU 2019/515 o vzájemném uznání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. Záznam může být proveden v písemné podobě např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není proveden záznam v elektronické podobě např. na Portálu farmáře nebo v komerčních SW.

 

Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D., zástup tiskové mluvčí