Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.4.2023

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 15. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 11. 4. 2023 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 15. kola příjmu.

V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn dokument Návod na podání Žádosti o platbu pro příjemce dotace: v SZIF POSKYTUJE → Program rozvoje venkova 2014 – 2020 → sekce „KE STAŽENÍ“ → složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“

Zároveň je tento dokument zveřejněn i na Portálu farmáře: sekce „Nová podání“ → “Žádosti PRV projektová opatření“ → sekce „KE STAŽENÍ“ -> “Dokumenty k vyplňování Žádosti o platbu“ -> složka “Dokumenty k vyplňování Žádosti o platbu – NOVÝ VZHLED PORTÁLU FARMÁŘE OD 6. 1. 2020“.

Informace k vyplňování formuláře Žádost o platbu, formuláře Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, a formuláře Soupiska k jednotkovým nákladům jsou uvedeny v příslušných Instruktážních listech. Tyto Instruktážní listy jsou k dispozici v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formulářů.

Funkcionalita Portálu farmáře pro nahrání a odeslání formuláře Žádosti o platbu je odvislá od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře pouze jedenkrát.
Opakované podání není možné.

Za datum podání Žádosti o platbu se považuje okamžik odeslání Žádosti z Portálu farmáře a tento datum bude pro administraci žádosti rozhodným (v případě nedodržení termínu budou uplatněny sankce za prodlení v souladu s kap. 8.2. Změny v průběhu realizace projektu, písm. c) Obecných podmínek Pravidel).

V případě, že budou k Žádosti o platbu předkládány některé přílohy na Podatelnu příslušného RO SZIF v listinné podobě/datovou schránkou, je možné tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku odeslání Žádosti o platbu.