Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.1.2024

Informace k plnění „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ – zákaz hnojení v rámci celofaremní ekoplatby

Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o celofaremní ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení.

Do 14. 12. bylo možné aplikovat hnůj, kompost, separát, příp. upravené kaly, ale vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení (včetně aplikace upravených kalů) za nepříznivých podmínek (bez ohledu na datum), tedy, pokud je půda:
– pokrytá sněhem (bez ohledu na výšku sněhové pokrývky)
– promrzlá
– přesycená vodou nebo
– zaplavená.

Požadavky na zákaz hnojení v nevhodném období a za nepříznivých podmínek byly již dříve převzaty z nitrátové směrnice do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření.  A tak se „kalendářní“ zákaz hnojení vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů a zákaz hnojení za nepříznivých podmínek na celkovou výměru zemědělské půdy žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby (§ 23, odst. 1, písm. c, dle nařízení vlády č. 83/2023 Sb.). Přehled „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ je pak uveden v § 16 nařízení vlády č. 73/2023 Sb. v platném znění.

Zde uvádíme všechny minimální požadavky z hlediska používání hnojiv (příp. i upravených kalů) a ochrany vod před znečištěním dusičnany:

  • dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení podle § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
  • dodržení zákazu pěstování kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku na pozemcích se sklonitostí převyšující 7 °, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metrů od útvaru povrchových vod podle § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
  • dodržení zákazu používání na zemědělských pozemcích dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem podle § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
  • rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení podle § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
  • dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích
    s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 ° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 °, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití podle § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Více informací k dané problematice