Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.2.2021

Informace k novele nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách

Dne 23. 12. 2020 bylo ve Sbírce zákonů č. 566/2020 Sb., částce 233, zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. přináší především změny týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu, tzv. EFA. Díky nové úpravě v § 14 je do ploch využívaných v ekologickém zájmu umožněno započítat všechny ochranné pásy, které jsou zahrnuty v rámci podmíněnosti dle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde tedy např. o pásy protierozní v DZES 5 nebo pásy dělící monokultury v DZES 7d. Zemědělcům tímto bude umožněno uplatnit v rámci EFA další ochranné pásy a je tak předpoklad pro posílení environmentálních aspektů hospodaření. Zároveň se upřesňuje podmínka k založení pásu podél hranice DPB, čímž může být do EFA započtený i pás založený mezi dílčími plochami plodin.

Další změna spadající pod problematiku ploch využívaných v ekologickém zájmu se týká požadavku na zákresy ploch s meziplodinami v § 17, kdy je nově požadováno v zákresech označit, zda se jedná o letní či ozimou variantu.

V rámci nových úprav je rovněž vhodné upozornit na rozšíření seznamu způsobilých plemen skotu pro Podporu na chov telete masného typu, kdy je v příloze č. 10 k nařízení vlády přidáno plemeno česká červinka.

Všechny výše uvedené úpravy jsou účinné od 1. 1. 2021.

V rámci nového nařízení vlády č. 50/2015 Sb., je však zapracována i úprava s odloženou účinností od 1. 1. 2022. Tato nová podmínka, kterou budou muset žadatelé o přímé platby od roku 2022 plnit, je povinnost mít zřízený přístup do tzv. Portálu farmáře, což je informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Nově zavedený požadavek vychází ze základní změny v nastavení Společné zemědělské politiky v budoucím programovém období, a je proto nutné, aby si všichni žadatelé přístup na Portál farmáře u SZIF zajistili a naučili se v tomto informačním systému pracovat.

Příloha:
Částka 233 Sbírky zákonů

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost