Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.9.2022

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

Změny společné pro všechny operace

 • Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 24. 1. 2023, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin v případě operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.
 • Výslovné zahrnutí mezinárodních sankcí vůči Rusku a Bělorusku kvůli situaci na Ukrajině.
 • Doplnění možnosti pro žadatele doložit ke kontrole „malý cenový marketing“ s hodnotou zakázky nižší než 500 tis. Kč s přílohami po podání Žádosti o dotaci.
  Takto doloženou zakázku poté v průběhu realizace není možné nahradit zakázkou za jiné plnění.

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce

 • S ohledem na růst cen došlo k navýšení jednotkových nákladů u prezenčních akcí.
 • Došlo ke snížení minimální počtu bodů za preferenční kritéria z 5 bodů na 2 body.
 • Nově bude do hodin výuky u prezenčních akcí zahrnuta doba trvání polního dne/polního pokusu či jiné akce demonstračního charakteru (např. návštěva provozu v místě semináře), která má doplňující demonstrační charakter k akci a nejedná se o exkurzi s výjezdem.

6.4.1 Investice do nezemědělských projektů, záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 • Nebyly provedeny žádné změny.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 • Změna vyhlášky, kterou je u této operace u umělé obnovy sadbou uznatelným výdajem nejvýše minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro jednotlivé druhy dřevin. Nově tento počet stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 456/2021 Sb. – touto vyhláškou došlo k novelizaci původní uvedené vyhlášky č. 139/2004 Sb.
 • Navýšení maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace (tzv. limity), a to z důvodu rostoucích cen v lesním hospodářství. Navýšené jsou limity u kódu 002 na 75 000 Kč/ha, u kódu 003 na 180 000 Kč/ha a u kódu 004 na 30 000 Kč/ha.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

 •  Změna vyhlášky, která stanoví počet jedinců lesních dřevin, kdy pro potřeby operace musí být splněn pro meliorační a zpevňující dřeviny (v době podání Žádosti o platbu) alespoň z 90 % minimální počet jedinců jednotlivých druhů dřevin. Nově tento počet stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 456/2021 Sb. – touto vyhláškou došlo k novelizaci původní uvedené vyhlášky č. 139/2004 Sb.
  Navýšení maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace (tzv. limity), a to z důvodu rostoucích cen v lesním hospodářství. Navýšené jsou limity u kódu 001 na 200 000 Kč/km oplocení a u kódu 002 na 150 000 Kč/km oplocení.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • Úprava bodového hodnocení preferenčního kritéria č. 1 „velikost investice vůči velikosti lesního majetku“ – navýšení bodů v některých kategoriích.
 • Aktualizace přílohy č. 2 „Číselník výdajů“ – úprava relevantních limitů výdajů podle aktuální situace na trhu.
 • Doplnění nových způsobilých výdajů – 033 Sázecí hlavice, 034 Zařízení pro vyzvedávání odrostků z porostů a 035 Zařízené pro výrobu kůlů.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 • Zahrnutí stavebních výdajů na mokrý sklad dříví do obecných stavebních výdajů s limitem do 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Doplnění povinnosti hospodařit min. na 1 lesním pozemku pro všechny žadatele, nejen pro právnické osoby zřízené obcí.
 • Aktualizace přílohy č. 2 „Číselník výdajů“ – úprava relevantních limitů výdajů podle aktuální situace na trhu

Zdroj: SZIF