Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2022

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde:

 • jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T)
 • kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva

Hlavní principy bilance:

 • vypočítat bilanci do 31. 12. 2021 je povinností pro zemědělské subjekty s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to jakoukoliv částí (bilance se počítá na celou výměru zemědělského závodu, tedy i přes DPB mimo zranitelné oblasti)
 • bilance se nikam neposílá, případná kontrola je na místě, povolený max. limit pro bilanční přebytek +70 kg N/ha z.p. zemědělského závodu se bude hodnotit až v tříletém průměru (kontrola limitu tedy až od ledna 2024)
 • spotřeba hnojiv se uvádí za hospodářský rok 2020/2021, tedy za období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021; přitom se uvedou veškerá použitá hnojiva, tedy včetně hnojení k meziplodinám, na podporu rozkladu slámy apod. – v bilanci totiž není hnojení vztahováno ke konkrétní plodině, neboť se počítá s využitím dodaných živin půdními mikroorganizmy i následnými plodinami, a pro zohlednění ztrát dusíku nebo jeho případnou akumulaci v půdě při zvyšování obsahu organické hmoty byl nastaven „povolený“ bilanční přebytek
 • sklizně se uvádějí za celý rok 2021 (uvedou se všechny sklizené hlavní a vedlejší produkty, i v případě různých plodin na stejném pozemku, např. senážní žito a následně silážní kukuřice, čímž vznikne „překryv“ plochy, častý např. v zelinářských provozech)
 • sklizené produkty se uvádějí v naturálním produktu (bez ztrát při čištění obilí, přebírání brambor apod.), ale v přepočtu na standardní obsah sušiny (vlhkost); u víceletých pícnin vždy v součtu všech sečí a hlavně v přepočtu na seno (např. i na základě odhadu, tedy hmota senáže děleno třemi)
 • rozbory sklizených produktů se běžně neprovádějí, ale u potravinářské pšenice se stanoví obsah dusíkatých látek v zrně, např. 14,5 % N-látek v sušině, a z toho je pak možné vypočítat odběr dusíku na 1 tunu zrna při standardní vlhkosti 14 % (sušina 86 %), tímto postupem:
  14,5 / 5,70 x 0,86 x 10 = 21,9 kg N/t zrna
  vypočtenou hodnotu obsahu dusíku v zrně lze pak použít jako „hodnotu dle rozboru“ a při výpočtu ji vložit v listu „Plodiny“ do sloupce „V“ (koeficient pro přepočet N-látek na N ve výši 5,70 se používá jen u pšenice, kdežto u ječmene, ovsa, žita, tritikále a kukuřice na zrno se použije koeficient 6,25)
 • produkty, které na pozemku zůstaly jako „hnojivo“, např. meziplodiny na zelené hnojení, mulč, sláma, řepný chrást se jako sklizeň nevykazují (z pole/louky v nich nebyly odvezeny živiny)
 • v případě pastvy se do bilančních výstupů nezapočítá spasená píce a do vstupů ani živiny ve výkalech a moči  
 • podrobnosti uvádí metodika (kapitola k bilanci je od str. 56)

Výsledek bilance (k tisku nebo zkopírování) najdete v listu „Protokol – bilance“. Program současně počítá i bilanci fosforu a draslíku (v prvcích, tedy v kg P a K, v průměru na 1 ha). Tato bilance je pouze orientační a nelze ji hodnotit bez znalostí o stavu zásob přístupných živin v půdě, jejich poměru, rozdělení v různých vrstvách ornice, účinnosti vstupů apod. Např. při vysokých zásobách přístupného fosforu nebo draslíku v půdě lze hospodařit i několik let se zápornou bilancí uvedených živin. Hodnocení ostatních živin (i pH půdy, množství a kvality půdní organické hmoty apod.) je důležité i z hlediska hospodaření s dusíkem, protože při nevyrovnané výživě rostlin nebo nevhodném stavu půdy se snižují výnosy a odběr dusíku rostlinami, což se projeví ve vyšším bilančním přebytku N, s rizikem vyšších ztrát.

Jinak na webové stránce VÚRV naleznete návody k výpočtu bilance dusíku pro hospodářský rok 2021 a  odpovědi na časté dotazy.

Zdroj:

Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.
VÚRV, v.v.i.