Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2018

Evropský soudní dvůr dal za pravdu České republice. Vyhráli jsme spor o dotace.

Praha 7. září 2018 – Rozsudek Evropského soudního dvoru je jednoznačný úspěch pro
Českou republiku. ČR se domáhala zrušení rozsudku Tribunálu EU a rozhodnutí
Evropské komise, podle kterých jí byly vyloučeny finanční prostředky ve výši
2 123 199 EUR. Případ se vztahoval k dotacím na ochranu vinic proti poškození
způsobovanému zvěří a ptactvem. O tuto sumu byly evropské prostředky určené našim
žadatelům zemědělských dotací pokráceny. Uvedená částka však bude České republice
vrácena zpět.
V lednu 2010 Evropská komise provedla v České republice auditní šetření zaměřující se na
problematiku restrukturalizace a přeměny vinic, jehož administrace plně spadá do kompetence
Státního zemědělského intervenčního fondu. Ve své zprávě z tohoto auditu Evropská komise
konstatovala, že u opatření týkajícího se aktivní a pasivní ochrany před ptactvem a zvěří není
splněn jeho cíl, tj. zvýšení konkurenceschopnosti výrobců vína. Zároveň navrhla vyloučit v rámci
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za finanční roky 2010–2012 výdaje v celkové
výši 2 123 199,04 EUR. Protože ČR s tímto nálezem nesouhlasila, podala žalobu k Tribunálu EU,
kterým se domáhala zrušení rozhodnutí EK. Tribunál EU však tuto žalobu zamítl, proto se ČR
obrátila k Soudnímu dvoru EU.
Soudní dvůr EU v uvedeném sporu rozhodl ve prospěch České republiky. Ve svém rozsudku
z 6. září 2018 konstatoval, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení a zároveň
zrušil Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/103 na vyloučení finančních výdajů ve výši
2 123 199,04 EUR. Tuto finanční částku, o kterou byly prostředky na dotace České republice
sníženy, obdržíme zpět.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF