Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.3.2024

Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu například o administrativě a pravidlech Společné zemědělské politiky

Ve shodě s dřívějším příslibem Evropská komise zahájila on-line průzkum, jehož cílem je přímo shromáždit názory zemědělců v EU.

Průzkum probíhá ve všech úředních jazycích EU od 7. března do 8. dubna (pro přepnutí do češtiny zvolte jazyk v nabídce “Languages“ v pravé horní části obrazovky).

Obsahuje krátké otázky, jako například: Kolik času se každý rok věnujete administrativním povinnostem spojeným s žádostí o podporu a s podáváním zpráv? Používáte mobilní zařízení k poskytování fotografií s geografickými metadaty? Jak hodnotíte složitost různých postupů a pravidel pro zemědělské podniky? Využili jste externí pomoc při přípravě žádosti o podporu v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2023?

Odpovědi zemědělců poskytnou cennou zpětnou vazbu, která umožní pochopit jejich hlavní zdroje obav.

Průzkum pomůže určit zdroje administrativní zátěže a složitosti vyplývající z pravidel SZP a dalších pravidel pro potraviny a zemědělství, a to jak ve vztahu k jejich uplatňování na vnitrostátní úrovni, tak i k povinnostem zaznamenávání a podávání zpráv, které s nimi souvisejí. Předběžné výsledky budou předloženy již v polovině dubna. Současně budou pro doplnění uspořádány rozhovory se zemědělskými organizacemi.

Tento průzkum poskytne do léta jasnější představu o hlavních administrativních překážkách, s nimiž se zemědělci setkávají, a kterým čelí. Jeho výsledky budou zahrnuty do podrobnější analýzy, která bude zveřejněna na podzim 2024. Cílem je vyjasnit zdroje složitosti pro zemědělce – na úrovni EU, na vnitrostátní úrovni, v rámci SZP – a další požadavky či politiky.

Od začátku roku Komise přijala rychlá a konkrétní opatření ke zmírnění tlaku, který v současné době pociťují zemědělci v EU. Dne 12. února přijala Komise částečnou odchylku od pravidel pro půdu ponechanou ladem (DZES 8), kterou požadovali zemědělci a mnoho členských států. Před zasedáním Rady ministrů zemědělství 26. února zaslala Komise belgickému předsednictví řadu krátkodobých a střednědobých opatření jako základ pro jednání a společné kroky se zeměmi EU. Dnešní průzkum byl mezi oznámenými krátkodobými opatřeními spolu se zjednodušením některých kontrol a vyjasněním pojmu vyšší moci a mimořádných okolností. O těchto dvou bodech již proběhla jednání s členskými státy.

Do poloviny března předloží Komise další návrhy opatření v polovině období, která je třeba přijmout, jakož i opatření ke zlepšení postavení zemědělců.

Další informace

On-line dotazník

Evropská komise předkládá možnosti zjednodušení s cílem snížit zátěž zemědělců v EU

 


„V rámci tohoto průzkumu Evropská komise přímo oslovuje zemědělce, aby získala představu o administrativní zátěži, s níž se setkávají při své každodenní práci. Tyto poznatky poskytnou jasnější představu o konkrétních problémech, s nimiž se zemědělci v celé EU potýkají, a umožní nám vytvořit cílená řešení, která sníží složitost a urychlí zjednodušení. Vyzývám proto všechny zemědělce, aby se podělili o své názory a přispěli svým názorem v tomto průzkumu,“ řekl Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství.

Kontaktní osoby

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail