Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.6.2022

Evidence hnojení – připomínáme vzniklou povinnost od roku 2022, které musí být předány v lednu 2023 – v řešení na ABK

Na základě iniciativy Svazu PRO-BIO (ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi) je tato povinnost zařazena do výběru „TOP 10“ tedy 10 legislativních předpisů, které Antibyrokratická komise navrhuje zrušit.

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.7): Zemědělští podnikatelé jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech i substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě.

Od 1.1.2022 jsou zemědělští podnikatelé navíc povinni vést v evidenci i údaje o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (tato povinnost se nevztahuje na trvalé travní porosty).

Ke stejnému datu jsou zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha povinni vést evidenci hnojení v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě. Předání proběhne ve stanoveném formátu (prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách ministerstva zemědělství). První předání evidencí hnojení vedených v elektronické podobě proběhne do konce ledna 2023 (údaje zaznamenané v evidenci hnojení za předešlý kalendářní rok).

K elektronickému vedení evidence hnojení může zemědělský podnikatel využít Portál farmáře, některý z komerčních programů, ale i tabulku v programu MS Excel.

Vzorový formát souboru pro vedení evidence v MS Excel je možné nalézt na Portálu farmáře, včetně videonávodu.

Evidence se uchovává nejméně 7 let, na požádání ústavu je zemědělský podnikatel povinen ji předložit ke kontrole. Způsob vedení evidence a forma jejího předání ústavu jsou stanoveny vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (§ 9). V evidenci hnojení se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky. Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence ústavu jsou pak stanoveny v příloze č. 7  této vyhlášky.

Od 1.11.2021 se v evidenci hnojení zaznamenává také datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny. Údaje o pěstované plodině vyhláška umožňuje vést i samostatně.

Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem, z označení hnojiva, případně stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka A (Průměrný přívod živin ve statkových a organických hnojivech).

Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka B (Průměrná roční produkce výkalů a moči v přepočtu na 1 DJ a a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě nebo jejich jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě).

V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastva“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. 1 vyhlášky, tabulka C (Přepočet zvířat na dobytčí jednotky).

UPOZORNĚNÍ – vedení evidence hnojení je jednou z hlavních podmínek pro obdržení dotací. Kontrolní orgány (SZIF, ÚKZÚZ, ČIŽP) si mohou při kontrole vyžádat předložení evidence hnojení.

Detailní informace o vedení elektronické evidence a její předání

Kontakt:

Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2, 65606 Brno

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ředitel odboru
543 548 309

Související odkazy

Zdroj: ČMSZP