Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.12.2015

Ekologičtí zemědělci chtějí rovný přístup – na welfare požadují stejnou podporu jako jejich konvenční kolegové

Šumperk  (2. 12. 2015)  – Ještě lepší podmínky pro chovy zvířat v ekologickém zemědělství, rozvoj živočišné výroby v EZ a konkurenceschopnost ekosedláků? Stát dává najevo – děkujeme, nechceme.

Ekologičtí sedláci se obávají, že podmínky1 nastavené pro příští rok v oblasti welfare budou mít negativní následky pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců upozorňuje, že  welfare v ekologických chovech má rozhodně smysl a je třeba jej dále podporovat a rozvíjet – ať už jde o pastevní způsoby chovu, zpevněná krmiště či přístupy k napáječkám vody nebo venkovní výběhy pro prasata apod.

„Jde o opatření, která ekologům žádná legislativa neukládá, a přesto je někteří dělají – nadstandardně a za své prostředky. Toto je přitom opravdový welfare, na který Ministerstvo zemědělství ČR našim sedlákům vzkazuje: ,Ekologická zvířata už se mají dost dobře a další zlepšení my nechceme finančně podporovat. Místo toho podpoříme například chemické ošetřování stájí.‘ Poukazuji na absurdní cílení podpor státu. Některá zvířata v konvenci často ani nevidí slunce. To s welfare mnoho společného nemá,“ komentuje situaci Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Česká republika přitom dlouhodobě klade důraz na zvyšování intenzity a produkce EZ, zároveň však úmyslně snižuje konkurenceschopnost ekosedláků jak vůči kolegům z řad konvenčních, tak zahraničních ekologických producentů. „To vnímám a hodnotím jako zcela chybné a žádám po ministrovi radikální změnu,“ uvedla Kateřina Urbánková.

Příkladem, kam by mělo smysl cílit podpory na welfare v ČR, je pastevní způsob chovu dobytka. Zde dochází ke zvýšeným nákladům při realizaci welfare, který legislativa neukládá. „Zvířata na pastvě, která je pro ně přirozeným prostředím, musíte nákladně zásobovat vodou, složitěji než ve stáji kontrolovat, přikrmovat. Výnosy z TTP, pokud pasete, jsou menší, dojíte méně mléka atd. To vše jsou náklady, které ekologickým sedlákům nikdo nehradí, Ministerstvo zemědělství ČR má nástroj, jak tento způsob hospodaření podpořit, ale odmítá jej využít,“ upřesňuje Kateřina Urbánková.  Již nyní zaznívá z kalkulací řady ekologických sedláků, že platba za stávající welfare, kterou nyní dostávají pouze jejich konvenční kolegové, tvoří polovinu jejich dotací za ekologické hospodaření. Připočtou-li vyšší náklady na krmení a odečtou nižší výnosy, výsledek je pro stát, který by měl udržitelné zemědělství podporovat, žalostný.

Přístupem Ministerstva zemědělství ČR se snižuje také konkurenceschopnost českých ekologických chovatelů skotu, ovcí  a koz  vůči sousednímu Rakousku. Náš jižní soused totiž v tomto ohledu a ze stejného titulu své ekologické farmáře podporuje. Rakouský ekozemědělec, který má hospodářská zvířata, více než 120 dní na pastvě, získá dotaci na welfare, a to ve výši 55 EURO/VDJ.

Ekologičtí sedláci apelují na Ministerstvo zemědělství ČR, aby změnilo nepříznivé nastavení podmínek podpor pro welfare v EZ, neboť hrozí, že ekologičtí chovatelé budou buď za vyspělými evropskými zeměmi opět kulhat, nebo pod tlakem ekonomiky zvažovat přechod zpět do zemědělství konvenčního. Navíc nebude ani plněn Akční plán pro ekologické zemědělství, který Ministerstvo zemědělství ČR vypracovalo a vláda schválila před několika týdny.

Poznámky:
• 1 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
• Ekologicky chovaná zvířata jsou vyloučena s odůvodněním, že zvýšené standardy jsou pro ně povinné. Toto není pravda u § 10 – Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (nastýlání slámou s alkalizací vápencem, regulace nežádoucího hmyzu apod.)
• Podpora welfare zvířat je v konvenci směřována do dvou sektorů živočišné výroby – na chov skotu a chov prasat. Rozšíření pastevního výkrmu prasat by přispělo ke zvýšení produkce českého biovepřového, kterého je na trhu dlouhodobě nedostatek. V tuto chvíli je patrné, že ani stát nechce produkci vepřového v EZ podpořit.
• V současné době je maximální welfare díky chovu výhradně na pastvinách pouze pro menší část zvířat chovaných v EZ.  Na pastvinách žije 16 % skotu, 45 % ovcí, 37 % koz a 20 % koní z českých ekochovů.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 606 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.
Komentáře poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). Kontakt pro média: Sylva Horáková (tel.: 604115762, pro.bio.pr@email.cz )
Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková