Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.8.2018

Dotazníkové šetření k Jednotné žádosti 2018

Praha 8. srpna 2018 – Jednotnou žádost každoročně podává bezmála 30 tisíc žadatelů.
Zpětná vazba od žadatelů v souvislosti s jejím příjmem je pro Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, pochopitelně velmi důležitá.
Platební agentura proto oslovila žadatele prostřednictvím dotazníkového šetření.
Šetření týkající se příjmu Jednotné žádosti 2018 probíhalo od 5. června do 16. července. Bylo
osloveno 20 226 žadatelů, vyplněné dotazníky zaslalo zpět 1 251 respondentů.
95,5 % respondentů je spokojeno se službami SZIF při podávání žádostí a přes 96 procent
považuje informace publikované na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství za
dostatečné. Odpovědi na tyto otázky jsme porovnávali se stejnými dotazy v rámci ankety, která
probíhala v roce 2015. Z následujícího grafu je patrné, že míra spokojenosti má stoupající
tendenci.

Další otázky se týkaly spokojenosti s aplikacemi, které k žádosti respondenti používají, a to
registr zvířat IZR a půdní registr LPIS. Spokojenost s oběma registry a jejich uživatelským
prostředím je téměř vyrovnaná a zároveň je zde prostor ke zlepšení. Spokojenost potvrdilo
necelých 60 procent, velmi spokojena je přibližně čtvrtina dotazovaných.
Přestože informace k příjmu žádostí hodnotí dotazovaní jako dostatečné, dvě třetiny uvedly, že
k podání žádosti využívá služeb pracovníků okresních pracovišť SZIF – Oddělení příjmu žádostí
a LPIS. Respondenti si s aplikacemi dokáží poradit sami, ale k finálnímu vyplnění žádosti a její
kontrole žádají o pomoc pracovníky SZIF. Nejčastěji to bývá z toho důvodu, aby předešli
zbytečným chybám. Přibližně třetina žadatelů si s pomocnými aplikacemi k přípravě dotačních
žádostí poradila sama, pouze 31 dotazovaných uvedlo, že využilo služeb poradenské firmy.
Někteří žadatelé konstatovali, že jsou aplikace příliš složité, a uvedli i konkrétní chybu či návrhy
na zlepšení.
Co se týká spolupráce s pracovníky SZIF, z šetření vyplynulo, že jsou s nimi žadatelé spokojeni,
představují pro ně nepostradatelné pomocníky při příjmu Jednotné žádosti.
Prostřednictvím komentářů dotazovaní uváděli také připomínky ke zlepšení. Nejčastěji to bylo
zjednodušení podmínek poskytování dotací, a to především pro malé zemědělce. Několikrát byl
zmíněn návrh na bezplatné poradenství pro nově začínajícího zemědělce a poradenství týkající
se všech dotačních titulů, které má v gesci Ministerstvo zemědělství.
SZIF by chtěl tímto poděkovat všem respondentům za zpětnou vazbu. Náměty se budeme
zabývat a pokusíme se konstruktivní připomínky realizovat pro příjem žádostí v roce 2019.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF